Från campus till hemtenta

Att föra över examination från campus till distans innebär i många fall att man måste göra om examinationsformen, inte bara försöka göra samma som på campus fast online. Här är några generella saker att ta ställning till, särskilt om det är bråttom.

Tidig information

Se till att studenterna får så tidig information som möjligt om hur examinationen kommer att gå till. Förändrad examination innebär ofta att de behöver förbereda sig på annat sätt än det de är vana vid. Inte minst gäller det psykologisk förberedelse. Om examinationsformen, uppgifternas utformning, osv., inte är som de väntat sig eller som det såg ut på tidigare tentor (som de kanske använt för förberedelserna), ökar risken att de blockeras och inte förmår prestera sitt bästa.

Hur kommer det att gå till?

Om examinationen får nytt format så kan man inte räkna med att studenterna förstår hur det ska gå till utan mer detaljerad information än man brukar ge.

Övnings- och testtenta

Inkludera övningar i undervisningen som liknar examineringssituationen, så att studenterna får en bild av hur det kommer att gå till. Det har flera fördelar:

  • Man upptäcker en del luriga källor till missförstånd
  • Lärarna kan få input om vilken nivå som är rimlig att vänta sig vid själva examinationen (vid förändrad tentaform kan man inte luta sig lika mycket mot tidigare erfarenheter)
  • Man får prova eventuell teknik som ska användas

Dessutom kan övningstentor leda till att studenterna förändrar sitt sätt att bearbeta kursinnehållet och lär sig mer.

Ja, övergången är jobbig

Byta examinationsform innebär mer arbete. Acceptera läget. Det finns inga enkla lösningar. Har man tidigare använt salstenta hamnar dessutom mer administration på lärarna. Och det är troligt att själva tentamensuppgifterna behöver konstrueras om. Här på webbplatsen finns råd och förslag på hur du kan gå tillväga, men räkna med att det kräver extra arbete.

En fördel är dock att övergången ofta innebär att man investerar tid i lösningar som kan återanvändas och därmed minska arbetsinsatsen en del för kommande examinationer!

Tentafrågor: Examinera metodtillämpning

Examniner förmåga att tillämpa väldefinierade metoder, som matematiska beräkningstekniker, formler, osv. med algoritmiska lösningar (dvs. entydigt rätt eller fel).

Fusk: Avskräcka från

Informera studenterna noggrant om vad fusk är och konsekvenserna av det. Gör det på sätt som inte är alltför slentrianmässiga.

Fusk: Övervakning via Zoom?

Det är nästan aldrig en bra lösning att simulera den kontrollerade situation som salstentamen erbjuder genom att videoövervaka studenter när de genomför hemtenta.

Fusk: Plagieringskontroll

När studenter lämnar in skriftliga uppgifter i Canvas bör de plagieringskontrolleras. I Canvas självstudiekurs finns en instruktion för hur du kan aktivera plagieringskontroll (Urkund) och hur du som lärare ser resultatet av kontrollen.

Försvåra fusk

Gör det svårt att fuska genom flera samverkande arrangemang. Utforma tentauppgifterna så att det är svårt att kopiera tidigare års tentasvar.

Identifiera student online

Kravet om identifiering är att studenter ska stryka sin identitet och ha moment med muntlig redovisning.