Rättsäkerhet

Rättssäkerhet har flera ganska olika och delvis överlappande aspekter: Att alla studenter behandlas lika, rättvist och förutsägbart. Att varje student bedöms utifrån sina egna prestationer.

Det första handlar om att ha tydliga bedömningskriterier, att bedöma utifrån prestation och inte person, att ge rimliga praktiska möjligheter att delta, osv. Denna sida avser att i första hand behandla det senare, att avskräcka från fusk, försvåra fusk och upptäcka fusk.

Fusk: Avskräcka från

Informera studenterna noggrant om vad fusk är och konsekvenserna av det. Gör det på sätt som inte är alltför slentrianmässiga.

Fusk: Övervakning via Zoom?

Det är nästan aldrig en bra lösning att simulera den kontrollerade situation som salstentamen erbjuder genom att videoövervaka studenter när de genomför hemtenta.

Fusk: Plagieringskontroll

När studenter lämnar in skriftliga uppgifter i Canvas bör de plagieringskontrolleras. I Canvas självstudiekurs finns en instruktion för hur du kan aktivera plagieringskontroll (Urkund) och hur du som lärare ser resultatet av kontrollen.

Försvåra fusk

Gör det svårt att fuska genom flera samverkande arrangemang. Utforma tentauppgifterna så att det är svårt att kopiera tidigare års tentasvar.

Identifiera student online

Kravet om identifiering är att studenter ska stryka sin identitet och ha moment med muntlig redovisning.