Tentafrågor

Det är stor skillnad mellan att examinera faktakunskaper, tillämpning av väl definierade metoder och självständig problemlösning. Och man kan inte utforma frågor eller uppgifter på samma sätt när man examinerar på campus som vid en hemtenta.

Man kan dela in det som ska testas i tre grova grupper:

Vilka slags kunskaper eller färdigheter som en examination ska testa definieras av kursplanen genom de aktiva verb som används i kursmålen.


Mer om tentafrågor

 • Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz

  Med Canvas Quiz-funktion har tidigare salstentaform ersatts av multiple-choice och essäfrågor. Det handlar om examination i stora studentgrupper. Erfarenheter, utmaningar och lärdomar från ett projekt vid ämnet Företagsekonomi.

 • Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment

  Det är svårt att bedöma laborativa moment och muntliga examinationer på ett praktiskt hanterbart och rättssäkert vis. Traditionellt har bedömningskriteriet för laborativa moment bara varit krav på aktivt deltagande, medan den skriftliga laborationsrapporten är det som betygssätts. Därmed blir det praktiska momentet i princip inte betygsgrundande trots att laborativa färdigheter och procedurkunskaper är en central del av ämnesinnehållet. I detta projekt har lärarna undersökt om bedömningsmatriser kan vara ett sätt att göra dessa moment bedömningsbara.

 • Berättelse: Planerade on-campus-kurser off-campus

  Berättelsen om utmaningar och lösningar vid en akut omläggning av en on-campuskurs i Informatik till off-campus vid pandemin våren 2020. Video 28 min.

 • Berättelse: Från tentamen i skrivsal till digital “open book” examination

  Berättelsen om en akut omläggning av salstenta till hemtenta i Kemi vid pandemin våren 2020. Video, 22 min.

 • Tips: Studenterna skapar Quiz-frågor

  Examinationsupplägg där studenterna i en kurs skapar quiz-frågor som samlas i en frågebank som används vid examinationen.