Om projektet

Inom forskningsfältet levd religion har forskarnas blickar ofta riktats bort från kyrkliga institutioner och organiserad religion för att undersöka lekmäns och -kvinnors vardag och hur religion levs i hemmet, på arbetet och på fritiden.

Syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka vad lekfolket ägnar sig åt för vardagliga andliga praktiker inom kyrkliga institutioner. Idag erbjuder åtta av tio församlingar i Stockholms stift regelbundet olika former av nya andliga praktiker som helig dans, medicinsk yoga, meditativ rörelseträning, skapande rörelse, hathayoga, senioryoga, qi gong mm.

Forskningsprojektet kombinerar religionsvetenskaplig och teologisk kompetens för att undersöka förekomsten av nya andliga praktiker inom kyrkliga institutioner och ämnar besvara forskningsfrågorna:

1) Vilka olika strategier har lutherska kyrkor i Norden utarbetat för att möta en växande nyandlighet?

2) Ur ett svenskt perspektiv, vilka nya praktiker äger rum i Svenska kyrkans regi?

3) Hur används och förhandlas dessa praktiker på individnivå, dvs. vem praktiserar, när, hur och varför? Hur ser relationen mellan religion och hälsa ut? samt

4) Hur förhandlas dessa praktiker på institutionell nivå, dvs. hur och av vem ges praktikerna teologisk legitimitet? Hur integreras praktikerna i luthersk kristen teologi? Hur relaterar dessa till folkkyrkoidén? Eller, om de inte ges teologisk legitimitet – på vilka grunder argumenteras emot praktikerna?

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och har genomgått etikprövning (diarienr 2021-05807-01).