Kategorier
Uncategorized

Nu avslutas Biokuma

Intresset för att köpa lokalt, småskaligt, miljö-och djurvänligt producerad mat ökar, men fortfarande är det svårt för småskaliga gårdar att driva verksamheten på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Ett mångsidigt jordbruk kräver utveckling av regelverk, försäljningskanaler och kunskap. Flera förslag på hur man på nationell, regional och lokal nivå kan förbättra förutsättningarna för det småskaliga, miljö- och djurvänliga jordbruket har tagits fram inom projektet.

De småskaliga producenternas viktiga roll för det biokulturella arvet

De små jordbruksproducenterna kännetecknas ofta av att de bedriver flera typer av verksamhet, odling och drift samtidigt. Det finns gårdar som både har olika former av djurhållning och som odlar en mängd olika grönsaker.

– Den här formen av varierad verksamhet har varit vanligare historiskt, men är nu i minoritet. De flesta jordbruksproducenter är idag specialiserade på en eller två typer av produktion, säger Eva Svensson vid Karlstads universitet.

Genom att arbeta mångsidigt värnar de småskaliga gårdarna inte bara om ett traditionellt sätt att driva en gård, utan också den biologiska mångfalden och kulturhistoria – vårt biokulturella arv. Detta sätt att driva gårdar är också mer djur- och miljövänligt.

– Odling av gamla spannmålssorter och användning av skog som betesmark är två exempel på hur gårdarna värnar om biokulturellt arv. Vi ser ofta stor biologisk mångfald och ett öppet landskap där flera djurslag hålls och som betar utomhus, säger Hilde Rigmor Amundsen, Norsk institutt for kulturminneforskning.

Flera av dessa gårdar ligger på platser där det har bedrivits jordbruk sedan järnåldern, vilket både fornminnen, gravhögar och ortnamn och landskap berättar om. Men väldigt få småskaliga producenter ser sig själva som upprätthållare av tradition.

– Många av bönderna vi pratat med tycker snarare att det de gör är innovativt och modernt, till skillnad från den industriella produktionen som dominerar idag, säger Eva Svensson.

Småskalig produktion måste bli ekonomiskt lönsam
för att överleva

En utmaning är att få en långsiktigt hållbar ekonomi för att kunna leva på gårdens produktion. Vilka åtgärder kan då göras lokalt, regionalt och nationellt för att förbättra förutsättningarna för småskaliga producenter?

– Dagens regelverk är ofta anpassat till storskaliga producenter. Vi uppmanar därför norska och svenska myndigheter att titta närmare på hur man kan underlätta för gårdar som producerar i mindre skala, säger Eva Svensson.

I samtal med gårdar på båda sidor om gränsen har det också framkommit att gårdarna vill ha mer samarbete med kommunerna, till exempel genom att upplåta plats för obemannade försäljningsbodar och arrangera högkvalitativa marknader för lokalproducerat. Effektiva försäljningskanaler är en nödvändighet för att gårdarna ska bli ekonomiskt framgångsrika.

– Gårdarna vi har pratat med säljer via Reko-ringar, marknader, egna gårdsbutiker och många andra kanaler. Men försäljningen är ofta tidskrävande och ett vanligt önskemål från gårdarna är stöd för att bygga upp förutsägbara och bra försäljningskanaler, säger Margareta Dahlström vid Karlstads universitet.

Förhoppningen: politiker, förvaltning och organisationer ska använda resultaten

Forskarna har även gjort en översikt över försäljningskanaler och tänkbara förbättringar för ökade inkomster samt genomfört en begränsad kartläggning över vilka utbildningar som erbjuds för den som är småbrukare eller vill starta småskalig, hållbar matproduktion. Lagar och regelverk på båda sidor gränsen har också tagits upp.

Förhoppningen är att resultaten från projektet blir använda av nationell, regional och lokal förvaltning, intresseorganisationer och andra som arbetar för att förbättra förutsättningarna för småskalig, miljö-och djurvänlig produktion.

– Det finns ett stort behov av ökad kunskap om hur viktiga dessa gårdar är för att hålla jordbrukets kulturarv vid liv. Småskalig, miljövänlig matproduktion är positivt för klimatet, för djurvälfärden, artmångfalden, för att värna om vårt historiska arv för en levande landsbygd – och för vår självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel, avslutar Eva Svensson.

Kategorier
Uncategorized

Mångbruk av skog

Text och foto: Linda Jakobsson, projektledare vid Skogsstyrelsen, Värmlands distrikt

Företagsamhet föder företagsamhet. Skogen och landsbygden gynnas och lever upp av fler företag, det stimulerar och blir en vitamininjektion av nya intryck och nya idéer.

Att vara skogsägare innebär att man förvaltar ett stycke mark till efterkommande generationer. För många är det en investering som görs för att man är skogsmänniska och vill äga skog. Inkomsterna från en skogsfastighet, faller ut med långa intervaller, ett fåtal gånger under en livstid.

Att använda skog för mångbruk är inget nytt. Att ta vara på naturens resurser har vi gjort sedan urminnes tider. Men i dagens samhälle öppnar sig nya möjligheter. Hittills har vi tänkt att mångbruk av skogen är virkesskörd, jakt och fiske, bär och svamp, vedbrand.

Det finns mer att ta vara på genom att vara öppen för nya möjligheter. 

Naturturism är inte heller något nytt men nu är människor mer benägna att betala för ett färdigt paket. Som skogsägare kan man upplåta sin mark åt exempelvis ett Glamingföretag och därmed få en årlig inkomst från skogen utan att behöva avverka skogen eller vara en driftig entreprenör. 

Person vid eld i solnedgång bredvid sjö

Som skogsägare kan man också vara öppen för uttag av specialsortiment av olika slag om det är någon som vill ta ut det och höja förädlingsvärdet. Man kan välkomna biodlare att ställa bikupor på sin mark. Man kan vara öppen för att tillåta vandringsleder över sin mark.

Bygdens folk bär på historier och traditioner och blir de anlitade som guider eller historieberättare så kan det ge besökarna en riktigt minnesvärd semester.

Alla kan inte göra allt. Alla vill inte göra allt möjligt.

Men, människor kan samarbeta – ett gott samarbete mellan skogsägare och naturturismföretagare, kan innebära en årlig inkomst för skogsägare och en naturskön plats för naturturismföretagaren att bedriva sin verksamhet på. Naturligtvis under ansvarsfulla former och med avtal i grunden.

Två björkstammar med sjö i bakgrunden

Företagsamhet föder företagsamhet. Skogen och landsbygden gynnas och lever upp av fler företag, det stimulerar och blir en vitamininjektion av nya intryck och nya idéer.

Så att bedriva mångbruk i skogen kan mycket väl bidra till en ökad landsbygdsutveckling.