Välkommen till bloggen

Ämnesdidaktik är ett fält som har växt sig allt starkare under det senaste decenniet. Också begreppet ämnesdidaktik är något som idag fungerar som ett gemensamt språk för lärare och forskare i samverkan. CSL, Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet, organiserar verksamhet som specifikt rör ämnesdidaktiska frågor i relation till språk och litteratur. Ibland möts vi av invändningar mot om ämnesdidaktik verkligen behövs – pedagogik finns ju redan! Jo, pedagogiken finns och behövs. Också. Men i större omfattning än inom pedagogik, bygger ämnesdidaktik på en grundläggande uppfattning att kunskapsinnehållet har en avgörande roll för hur undervisning och lärande kan gestalta sig. Lärande är specifikt, därför måste också undervisningen vara det. Karaktären på det som ska läras påverkar därmed hur detta kan göras. Kopplingen till det akademiska ämnet är därför starkt och nödvändigt. I CSL:s fall är de akademiska ämnena engelska, litteraturvetenskap, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Förutom ämneskunskaper omfattar ämnesdidaktiken en rad andra aspekter. Litteraturdidaktik, exempelvis, innefattar dessutom kunskaper om undervisningsmetoder och lärandets teori och praktik, insikt i olika litteratursyner och lässtrategier, medvetenhet om elevers läsvanor, läsintressen och kunskaper om samspelet mellan litteratur, ungdomskulturer och andra medier. Bland annat! Med denna blogg vill vi bjuda in forskare, lärare, lärarstudenter, lärarutbildare och andra intresserade till ett forum där aktuella och viktiga perspektiv av språk- och litteraturdidaktik kan lyftas och dryftas, vändas och vridas på. Välkommen att följa oss och trevlig läsning!

Christina Olin-Scheller och Andrea Schalley,

Vetenskapliga ledare, CSL