Författare: Sandra Berginge och Fredrik Olsson
Institution/enhet: Rethink:Kau, Avdelningen för verksamhetsstöd

ABSTRACT

Coronapandemin innebar ett dramatiskt skifte för undervisningen som påverkade studenterna, men på vilket sätt? För att förstå studenternas upplevelser under pandemin genomfördes samtal med 14 studenter enligt Följ en-metoden [1] inom ramen för projektet Samlat digitaliseringsarbete [2]. I samtalen delade också studenterna med sig av sina tankar om framtiden.

I studenternas upplevelser framkommer både positiva och negativa upplevelser kopplade till den digitala omställningen. Områden som synliggörs och som påverkar studenternas mående och möjlighet att genomföra sin utbildning är flexibilitet och struktur, ensamhet och digital undervisning på olika sätt. I studenternas tankar om framtiden framträder idéer kring hybridundervisning och längtan av att träffas på campus, men också en oro hos de studenter som påbörjat sina studier under pandemin.

Universitetets snabba övergång till digital undervisning har påverkat studenter både positivt och negativt. Studenterna vill att positiva inslag och former tas tillvara och används i framtiden. Vid konferensen presenteras resultat och slutsatser från studentsamtalen samt idéer för framtiden.

Referenser

[1] https://foljen.kau.se

[2] https://sola.kau.se/digitalisering

PPT