Författare: Tomas Jansson och Jörg Pareigis
Institution/enhet: Universitetspedagogiska enheten

En ny modell för lärares kompetensutveckling infördes vid Karlstads universitet under 2020. Förändringen syftar till att göra lärares kompetensutveckling mer flexibel över tid, individuellt anpassad efter enskilda lärares behov och öppna för andra utbildningsformer än traditionella kurser, liksom att uppmuntra till kontinuerlig kompetensutveckling genom hela yrkeskarriären. Modellen omfattar också ett nytt sätt att validera lärares behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning,

Den viktigaste förändringen är att lärarnas egen systematiska kompetensutveckling, t.ex. att delta i kurser, separerats från bedömningen av om lärarens utbildning uppfyller de nationella kraven för behörighet. Modellen utmanar en del av den traditionella universitetsutbildnings-kulturen, genom att den flyttar ansvaret för den enskilde lärarens kompetensutveckling från en central stödfunktion till läraren själv.

Den nya modellen för validering av lärarens behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildning innebär att lärarens uppnådda kunskaper, färdigheter och förhållningssätt demonstreras i en pedagogisk meritportfölj. Portföljens innehåll ska bland annat illustrera hur läraren omsätter sin kompetens i praktiskt arbete med utveckling och genomförande av kurser. Den ska också innehålla en självreflekterande del. Läraren utvecklar och förfinar portföljen i samspel med andra kollegor i en process med fokus på kollegialt lärande. Valideringsprocessen är utformad för att i sig utgöra kompetensutveckling för de deltagande lärarna.