Författare: Carolina Camén och Jenny Karlsson
Institution/enhet: Handelshögskolan
Ämne: Företagsekonomi

Årligen möts vi av studenter som finner metod som svårt och som inte alltid ser nyttan att lära sig, utöver en kortsiktig tidshorisont mot uppsatsskrivande. Det är i grund en utmaning, och när undervisningen behövdes ställas om pga corona-pandemin tvingades vi förändra kursen på flera sätt. Med kort varsel utvecklades “Vetenskapliga metoder i företagsekonomi” från en kurs med många fysiska träffar och praktiskt genomförande av datainsamling, till en digital kurs som alltjämt skulle innehålla “hands-on”-aktiviteter för att stimulera lärande. 

Frågor vi ställde var hur vi under nya förutsättningar; 1) kan få studenterna att lära sig använda metodologiska verktyg och kunskaper för att designa, genomföra, analysera, presentera och nyttiggöra resultat på ett relevant och förståeligt sätt? 2) kan använda samma lärandemål och hur kan vi erbjuda studenterna möjlighet till livslångt lärande? 

I presentationen reflekteras hur kursen ställdes om till att använda bl.a. poddar, TV-program och dagstidningar och hur arbetet med feed-up, feed-back och feed-forward (Hattie och Timperley, 2007) stärkts för att bidra till lärande av metod. Vi delar lärdomar om vad som behålls i framtida kurser (digitala eller fysiska), men framförallt vilken kunskap studenterna själva anser att de fått med sig när kursen blivit än mer användarfokuserad.  

Referenser:

Hattie, J. & Timperley, H. (2007). “ The Power of Feedback.” Review of Educational Research. 77 (1), 81-112.