Författare: John Sören Pettersson, Gunnar Olsson och Henrik Andersson
Institution/enhet: Handelshögskolan
Ämne: Informatik

I en kurs om tidig konceptutveckling med tänkta användare och test av färdiga system med användare lär sig studenterna genom praktiskt arbete att använda flera olika metoder. Eftersom studenterna ska hantera människor (”användare”) har denna kurs inte gått på distans – campusformen har låtit oss närvara vid pilottester, och vi låter också studenterna observera andra studenter som utför pilottester för att medvetandegöra kursdeltagarna om betydelsen av testmoderatorernas beteende.

Coronapandemin ställde nya krav på kursen även om tillåtelse fanns att använda lokaler på universitetet. Vid gruppernas redovisningar i helklass vilka är viktiga för att grupperna kan lära av varandras misstag och goda föredömen, och vid handledning av grupper, erbjöds alltid distansdeltagande som alternativ. Detaljerad rapport från varje utvärdering gör att vi kan följa enskilda studenters engagemang. Överlag gick rapportredovisningarna bra och likaså handledning. Sammantaget gjorde flera grupper 2-3 tester (av fyra inlämningsuppgifter) på distans. Intressant nog visar skärminspelning med ljud från testerna att detta ibland hjälpte dem att vara mer observerande och mindre ledande i sin moderatorroll, vilket annars kan vara ett problem. En annan effekt var att de lättare kunde få tag på testdeltagare men här fanns också ibland inskränkning till kompiskretsen medan campusmiljön erbjuder en mer varierad population.