YRKESUTBILDNING OCH YRKESLÄRARUTBILDNING

Forskning, nyheter och information

Call for papers 65th Word Assembly of ICET

Please find below information about the 65th World Assembly of ICET (International Council on Education for Teaching) that will be held in Portugal on 13-15 June 2024.

The theme is very timely: “Enhancing the teaching profession through quality teacher education in times of teacher shortage”. Lin Goodwin, Kari Smith, and António Nóvoa will be the keynote speakers.

The deadline for submission of abstracts is 25th February 2024.

You can find more information about the conference here: https://65wa.icet2024.org/

Inbjudan från Linköpings universitet

Välkomna till terminens första forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning!

Den 8 mars kl. 10.15-12 får vi besök från Jan Axelsson, Karlstads universitet.

Sammansvetsande yrkesämnesdidaktik –  en studie om transformation, variation och interaktion i svetsundervisning

Jan Axelsson, Karlstads universitet, presenterar sin licentiatuppsats som är resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet. Projektet drevs i samverkan mellan forskare och yrkeslärare på ett industritekniskt program med inriktning svetsteknik. Presentationen behandlar hur transformation av ämnesinnehåll och yrkeskunnande blir till undervisning där den tentativa undervisningsteorin CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) används. Utifrån konkreta exempel visas hur lärare systematiskt utvecklar sin undervisning genom att synliggöra ett lärandeobjekt och dess förväntade kritiska aspekter, samtidigt som elever ges möjlighet att i interaktion med lärare uppvisa sin förståelse för det som ska läras. Presentationen avslutas med en kort information om det av Skolforskningsinstitutet finansierade forskningsprojektet Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt. Detta projekt påbörjades 2023 och det syftar till att utveckla undervisning i andra yrkesämnen än svetsning.

Här kan ni även hitta Jans licentiatuppsats: https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1793459/FULLTEXT01.pdf

Seminariet kommer som vanligt att vara i Blackbox, D-huset, och vi börjar kl. 10.00 med att vi bjuder på smörgås. Det går även bra att delta på zoom (kontakta sofia.nystrom @ liu.se för länk)

Niels van der Baan gästar KaU

15 feb, kl. 10-12 kommer Niels van der Baan, från Maastricht University berätta om sin avhandling: Facilitating the education-to-work transition: Coaching for employability unravelled , samt hur det är att disputera i Nederländerna.

Niels van der Baan, foto från www.maastrichtuniversity.nl/na-van-der-baan

Avhandlingen nås via den här länken:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/facilitating-the-education-to-work-transition-coaching-for-employ

Mer info om avhandlingen

Abstract

After graduation, many higher education students will take their first steps into the world of work. Making this transition can be challenging as graduates leave behind the relatively stable and known context for a context that is more dynamic and sometimes even unknown. Consequently, many graduates leave their first job due to feelings of unpreparedness. Graduates leaving their first job has severe consequences for the individual (i.e., psychological distress and financial insecurity), the organization (i.e., costs), and society (i.e., (youth) unemployment). This thesis explores how higher education prepares students for their education-to-work transition and proposes coaching as a valuable and effective pedagogical intervention to facilitate students’ transition to the workplace. Results suggest that coaching in higher education increases students’ employability, necessary for a successful transition. In addition, coaching in higher education teaches students reflective skills, allowing them to continuously develop themselves at the workplace and engage in lifelong learning.

Vi träffas i sal 3D410 men det går också bra att ansluta via zoom. För er som finns med på seminariet Forskning om yrkeslärarutbildning och yrkeslärarutbildnings maillista har inbjudan med zoomlänk skickats ut. Är du inte med på maillistan men vill delta och/eller ha info om framtida seminarier kontakta Annelie eller Hamid (e-potadresser i sidfooten nedan).

Välkomna!

Mer info – Nationell alumniträff för yrkeslärare

Hej

Här kommer mer information om nästa digitala alumnträff för Yrkeslärare. Träffen äger rum digitalt den 11 april kl. 15.00-16.30. Den här gången uppmärksammas undervisningsmaterial i yrkesämnen. Alumnträffen innehåller en presentation om aktuell forskning inom området. Sandra Carlsson, doktorand vid Högskolan Väst presenterar sinstudie Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? Sen blir det som vanligt vid dessa träffar möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra yrkeslärare från hela landet.

Mer information finner du i bifogat dokument samt här

Välkommen till en spännande alumnträff på ett aktuellt tema. Hälsningar från arrangerande lärosäten Högskolan Väst, Karlstad universitet och Göteborgs universitet.

Sprid gärna meddelandet till yrkeslärare. Om du som yrkeslärare vill få inbjudan fortsättningsvis så kan du maila [susanne.gustavsson @ ped.gu.se]

Ingen anmälan krävs till den här träffen

Inbjudan till nätverk

Profesjonsetisk nettverk i Norge har en blogg ett nyhetsbrev som de bjuder in intresserade till.

Läs mer om nätverket på Om profesjonsetisk nettverk – Profesjon, etikk og bærekraft

För att prenumerera på nyhetsbrevet följ länkarna i informationen från nätverket nedan:

Nyhetsbrev fra profesjon.no

Nyhetsbrevet har som mål å opplyse om artikler og aktiviteter vi publiserer i profesjon.no med to hovedtema: Profesjon/arbeidsliv og etikk/bærekraft.

Vi ønsker å distribuere nyhetsbrevet en gang eller to i måneden.

Vår redaksjonelle linje for profesjon.no er å publisere nyheter, fagartikler, boktips, relevante seminar og konferanser. Om du mottar dette nyhetsbrevet uten å være medlem av nettverket – kan du registrere deg her.

Profesjonsetikk – Profesjon, etikk og bærekraft

Inbjudan från Stockholms universitet

Nedan följer en inbjudan från Stockholms universitet. Redan nu på torsdag är det Hamid Asghari från KaU som presenterar sin forskning via Zoom.

Invitation to Research seminars online

Dear colleagues,

Two of the research seminars of our research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande) this spring term 2024 are open to all our network colleagues who might be interested to attend online.

Zoom link: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61511083054

– 07/02, 13:00-15:00ZOOM Assoc. Professor Hamid Asghari, Karlstad University
– 17/04, 13.00-16.00ZOOM Prof. Dr. Nicole Kimmelmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany  

Please disseminate in your research team and network!

Welcome to join us!

All the best,

Lázaro, Marianne & Janne

Forskargruppen VETYLs hemsida hittar ni här

Save the date – nätveksträff

11 april är det dags för nationell alumniträff för yrkeslärare.

Denna gång är det Sandra Carlsson HV som presenterar:   

Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? 

Inbjudan kommer snart. Notera datumet så länge ni som är intresserade.

Brist på yrkeslärare

Enligt SCB råder stor brist på yrkeslärare. De skriver:

Antalet barn och ungdomar ökade starkt under 2010-talet. Denna ökning har nu avstannat och antalet barn och ungdomar bedöms totalt sett vara ungefär lika många år 2040 som i dag. Efterfrågan på utbildade lärare väntas trots det öka framöver. Det beror på ett antagande om att alla lärare ska ha lärarexamen framöver.

Med dagens utbildningsdimensionering beräknas det totala antalet utbildade lärare vara i stort sett oförändrat fram till år 2040. Det finns därför risk för fortsatt brist på flera lärargrupper under prognosperioden. Bristen bedöms bli störst för yrkeslärare.

Läs hela nyheten här.

Inbjudan till lärarutbildningskonferens

Nedan följer en vidarebefodrad konferensinbjudan, där det femte temat för konferensen “School & work and the role of teachers in Vocational Education and Training” torde vara av särskilt intresse.

Dear colleagues,

We are pleased to announce that the University of Bergamo (Italy) will host the ATEE (Association for Teacher Education in Europe) Spring Conference 2024: “Teacher education research in Europe: trends, challenges, practices and perspectives” [https://ateespring2024.unibg.it].

The event will take place from May 29th to June 1st, 2024 at the University of Bergamo and is promoted by the CQIIA (Centre for Teaching Quality, Teaching Innovation and Learning) and the Department of Human and Social Sciences.

The conference will be organised in 5 parallel thematic sessions with the following thematic focuses:
1. Teacher education and pedagogical perspective in uncertain times: history, theory, policies and practices;
2. Digital innovation and artificial intelligence (AI): schools, teachers and students between real and virtual world;
3. Inclusion in teaching and learning processes and school improvement;
4. Teaching and learning challenges and professional development;
5. School & work and the role of teachers in Vocational Education and Training.

It is possible to submit a proposal either as an ‘oral presentation’ or as a ‘poster’.

All information can be found on the dedicated website https://ateespring2024.unibg.it, including the call for paperskeynote speakersscientific and organizing committee and partnerships.

The deadline for submitting abstracts is 25th of January 2024.

For further information, please contact the conference organizing committee at: ateespring2024@unibg.it.

Best regards,

On behalf of the Organizing Committee 
Nicole Bianquin, Francesco Magni, Chairs ATEE Spring Conference 2024

Call for papers – Teaching and Learning Centers – CQIIA Journal

I would like to mention another opportunity.

The CQIIA Journal is an open-access scientific journal that is currently accepting submissions for its next issue on the topic of University Teaching and Learning Centers: models, best practices, and development perspectives.
Scholars, researchers, and experts are invited to submit their contributions before the deadline of January 20, 2024, through the journal’s website platform.

Thank you! Best regards,

Francesco

Francesco Magni

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

piazzale S. Agostino, 2 – 24129 Bergamo

+39 035.205.2953 – francesco.magni@unibg.it

Inbjudan till konferens om vuxnas lärande

Nedan följer en vidarebefodrad konferensinbjudan från University of Iceland

Call for papers

We invite you to submit an abstract for the 10th Nordic Conference on Adult Education and Learning which will be held from the 22nd to the 24th of May 2024 in Reykjavík, Iceland, under the theme:

Shaping Futures, Empowering Lives: Adult Learning at the Heart of Flourishing for Individuals and Societies

This conference is a vibrant meeting point for researchers, policymakers, organizational leaders, and practitioners. Through a series of plenary sessions, paper presentations, roundtable discussions, and informal networking breaks, we will delve into the central role of lifelong learning and adult education to empower citizens to lead fulfilling lives, overcome challenges, and collectively foster resilient societies in the face of global challenges.

As we cast our gaze towards the future, we recognize that learning, humanity’s success strategy, will assume an even more central role in our daily lives. However, we must also acknowledge that adult education and learning have often been relegated to a remedial role, used to ‘fix’ issues rather than being integrated seamlessly into our everyday activities.

This conference is not just a gathering, but an opportunity for introspection and growth. It provides us with a unique opportunity to reflect on the insights gained by researchers and practitioners in the field, refine our methodologies, and chart new paths. Our ultimate goal is to ensure that the individuals and communities we serve are equipped with ample opportunities for lifelong learning. Let’s embrace the power of education and learning to shape our future together.

Venue: University Iceland, School of Education. v/ Stakkahlíð, Reykjavík

Organizers: University Iceland, School of Education. 

Scientific committee UI: Hróbjartur Árnason, Hildur Betty Krisjánsdóttir, Helgi Þ. Svavarsson

Guidelines for abstracts: Submit an abstract of a maximum of 400 words, excluding your contact information, no later than 01.03.2024. Please follow the format below. You will be informed regarding acceptance by 15.03.2024

Submissions are entered in the OxfordAbstracts portal. Link coming soon.

Three types of entries: Papers, Symposia, Roundtables

Paper presentation 

A paper presents ongoing or completed research. An abstract for the paper presentation should:

 • Describe the purpose of the research – specify what methodology is used for the research
 • Report key findings of the study
 • Infer from the results
 • Reflect on its relevance for Nordic adult education and learning research

The abstract should not be longer than 400 words.

The organizing committee will group papers into several sessions, each comprising a maximum of three papers, with oral presentations and discussions of papers. The time allotted for each paper will be 30 minutes:

20 minutes for a presentation by the author(s) and 10 minutes for discussion. 

Symposia 

We invite proposals for symposium sessions. A symposium session presents papers focused on a common theme and is proposed and planned by a symposium organizer. A symposium has a chair (often the organizer) and one or more discussants who have read the papers in advance. Some symposia will overlap more than one session. The symposium organizer will decide how the symposium will be organized and the time to be allotted for each presentation. It is recommended that at least two different countries/national perspectives be represented in the symposium. 

The organizer of the symposium should submit a symposium proposal with a plan for the symposium and indicating all the following elements: 

 • The title of the symposium 
 • An abstract outlining the theme for the symposium as a whole (400 words or less) 
 • A Chairperson and a Discussant, who can offer a critique of the symposium, need to be named on the proposal.

Moreover

 • The paper presentations will be individually entered into the abstract portal by each presenter and linked to the symposium.
 • The organizer of the symposium is responsible for communicating with the contributors and the conference organizer. 

Roundtable discussions 

We also welcome proposals for roundtable sessions. A roundtable session is a forum for presenting and discussing developmental work and research plans. Roundtable sessions are intended for focused, small-group discussions of research in progress, practitioner experiences, educational development initiatives, and institutional effectiveness and improvement issues. It is recommended that at least two different countries/national perspectives be represented in the roundtable session. 

The organizer of the roundtable session should submit a proposal with a plan for the discussion that includes all the following elements in a single document: 

 • The title of the roundtable 
 • An abstract describing the focus and purpose of the session and ways in which participants will be engaged (400 words or less)
 • The names of the contributors and titles or short descriptions of their individual presentations (400 words or less in total)

Practical information about the conference

The conference website will be up and running at the beginning of the year

We expect the conference cost to be similar to the last time in 2022

For hotels: We have reserved some rooms at Eyjan Guldsmeden and Grand hotel (Booking link with 10% promotion) which are close to the venue 

The conference will start in the late afternoon on May 22

Yours Sincerely

Hróbjartur
.
.
===
Hróbjartur Árnason

Assistant Professor: Adult learning and Human resources development

Director of academic development

Director of Academic Development

University of Iceland – School of Education

—–
v/Stakkahlíð
IS-105 Reykjavík
ICELAND
—-
Aðsetur / Office
Skipholt 37, 105 Reykjavík, 
2. hæð/floor

—-
Tel: +354 525-5393
Mobile:+354 860 8046
—-

mailto:hrobjartur@hi.is  

Web: https://namfullordinna.is  

Profile: https://www.hi.is/starfsfolk/hrobjartur

www.hi.is / english.hi.is

Sida 1 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén