Forskning, nyheter och information

Kategori: Uncategorized

Inbjudan till Webbinarium – Språk- och yrkesutbildning

Kollegiet för yrkeskunnande Vid Götebrogs universitet bjuder in till ett digitalt seminarium om hur språk- och yrkesutbildning kan integreras för att stärka elevernas möjligheter att lära.

Medverkande

Linda Febring, doktorand vid Högskolan Väst

Louise Tegenfeldt, SFI-/SVA-lärare

Peter Olsson, yrkeslärare

Katarina Larsson, rektor vid Studium

Jenny Hostetter, projektledare inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Läs mer om webbinariet som äger rum den 22 april kl. 14-16 här.

Save the date

Nätverket för yrkeslärare vid Linneuniuversitetet bjuder in till Yrkeslärarkonferens i Växjö, 21 november

Hösten 2024 kommer nätverket för yrkeslärare vid Linnéuniversitetet att vara delaktiga i tre tillfällen där du som yrkeslärare får möjlighet att möta andra yrkeslärare.  Ett datum är redan fastställt och det är den årliga yrkeslärarkonferens som äger rum i Växjö den 21 november.

Hälsningar 

Anders och Viktoria

Nätverk för yrkeslärare vid Linnéuniversitetet 

Inbjudan

Launch of the PISA-VET Framework: A Global Milestone in Future-Ready Professional Skills

Se nedanstående inbjudan från VETNET – European Research Network Vocayional Education and Training – till ett webbinarium om lansering av PISA-VET Framework och samtal med experter om detta den 19 mars kl. 11.00. Länken till registrering finner ni här.

Date & Time

Mar 19, 2024 11:00 AM in Stockholm

Description

Vocational Education and Training (VET) plays a crucial role in ensuring that both young people and adults possess the skills required by societies and labour markets. As the global landscape of VET undergoes transformative shifts, so too does the need for a collaborate approach in professional skills measurement. The PISA-VET Framework, a joint effort between 13 countries as well as more than one hundred experts, employers, and international partners, will take centre stage as a beacon of innovation, designed not just to assess, but to guide, inform, and inspire. Join our webinar as we launch the framework and talk with leading experts to delve into the core of this innovative approach, providing a comprehensive understanding of how together we can redefine the landscape of vocational skills and education. Speakers include: -Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary General, OECD -El Iza Mohamedou, Head of OECD Centre for Skills -David Hoey, CEO, WorldSkills International -Hanni Rosenbaum, Executive Director of Business at OECD -Markus Schwertel, Director for Hewlett-Packard’s Global Policy & Strategy team -Olga Mironenko Stampfer, Vice President, International Relations at United Health Group Moderated by Duncan Crawford, Senior Content Manager, OECD Directorate for Education and Skills.

Mer info – Nationell alumniträff för yrkeslärare

Hej

Här kommer mer information om nästa digitala alumnträff för Yrkeslärare. Träffen äger rum digitalt den 11 april kl. 15.00-16.30. Den här gången uppmärksammas undervisningsmaterial i yrkesämnen. Alumnträffen innehåller en presentation om aktuell forskning inom området. Sandra Carlsson, doktorand vid Högskolan Väst presenterar sinstudie Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? Sen blir det som vanligt vid dessa träffar möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra yrkeslärare från hela landet.

Mer information finner du i bifogat dokument samt här

Välkommen till en spännande alumnträff på ett aktuellt tema. Hälsningar från arrangerande lärosäten Högskolan Väst, Karlstad universitet och Göteborgs universitet.

Sprid gärna meddelandet till yrkeslärare. Om du som yrkeslärare vill få inbjudan fortsättningsvis så kan du maila [susanne.gustavsson @ ped.gu.se]

Ingen anmälan krävs till den här träffen

Brist på yrkeslärare

Enligt SCB råder stor brist på yrkeslärare. De skriver:

Antalet barn och ungdomar ökade starkt under 2010-talet. Denna ökning har nu avstannat och antalet barn och ungdomar bedöms totalt sett vara ungefär lika många år 2040 som i dag. Efterfrågan på utbildade lärare väntas trots det öka framöver. Det beror på ett antagande om att alla lärare ska ha lärarexamen framöver.

Med dagens utbildningsdimensionering beräknas det totala antalet utbildade lärare vara i stort sett oförändrat fram till år 2040. Det finns därför risk för fortsatt brist på flera lärargrupper under prognosperioden. Bristen bedöms bli störst för yrkeslärare.

Läs hela nyheten här.

Välkommen på docentföreläsning 18 oktober

Docent Hamid Asghari föreläser om Berättade erfarenheter om yrke och yrkesutbildning onsdag 18 oktober kl 9.20 – 9.40 i 12A 138 Karlstads universitet (OBS! Passet som innehåller flera docentföreläsningar startar kl 9.00, se mer information här.)

Så här sammanfattar Hamid Asghari själv sin föreläsning:

Min docentföreläsning vilar på tre pelare inom forskningsfältet yrkesutbildningar: 1) yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik 2) nyanlända pojkars val av industritekniska programmet i relation till deras livs- och studieerfarenheter samt 3) nyanlända kvinnors yrkeskunskaper och yrkeskunnande i deras hemland och i Sverige.

Efter avhandlingsarbetet och innan jag började med forskningsprojektet nyanlända elever hade jag forskat om begreppen yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik och hade publicerat ett antal artiklar och bokkapitel som hade fokus på dessa begrepp i en utbildningssociologisk kontext. Eftersom jag också ville höja min forskarkompetens genom att fördjupa mig i andra forskningsmetoder än livsberättelse- och berättelseforskning och andra forskningsfält än yrkesutbildningar började jag ett samarbete med docent Nina Kilbrink och docent Stig-Börje Asplund genom att ansöka om forskningsmedel för nytt forskningsprojekt med namnet Yrkeslärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning där Nina Kilbrink var huvudsökande. Vi blev beviljade forskningsmedel på 4 153 598 kronor för ett treårigt projekt mellan 2017 och 2020. I projektet filmade och analyserade vi undervisning som skedde i relation till tekniska lärandeobjekt i olika yrkesämnen och kunde med hjälp av två olika teoretiska perspektiv, dvs. samtalsanalys (CA) och variationsteori, få syn på vilket innehåll som synliggjordes i interaktionen och hur lärandet i relation till olika kritiska aspekter av lärandeobjekten gjordes. I ramen för projektet har vi publicerat tre artiklar där CA och variationsteori har använts. En fjärde artikel är också på gång där användandet av verktyg i interaktionen mellan yrkeslärare och yrkeselev bearbetas. Som en led i utveckling av min forskarkompetens började jag också ett samarbete med dr. Annelie Andersén och dr. Maria Petersson år 2018. Vi ansökte om forskningsmedel från LUN för förankring av lärarutbildningarna i form av projektet Didaktikers syn på uppdraget där Annelie Andersén var huvudsökande. Vi blev beviljade forskningsmedel på 700 000 kronor och inom ramen för forskningsprojektet Didaktikers syn på uppdraget publicerade vi ett antal artiklar och bokkapitel som bearbetar universitetslärarnas undervisningsarbete på korta lärarutbildningar.

Strax efter disputationen startade jag ett samarbete under paraplyprojektet Polska och svenska lärares berättelse om undervisning och demokrati med dr. Marzanna Pogorzelska från University of Opole i Polen. Detta för att genom enskilda berättelsestudier kunna bidra med kunskap om implementering av demokrati och värdegrund i skolan i respektive land. I samband med projektet skickade jag en ansökan om etikprövning av forskning som avser människor till etikprövningsnämnden i Uppsala. Den 14 februari 2018 fick jag beslutet att nämnden inte hade någon etisk invändning mot studiens genomförande, och jag började med att intervjua lärare och samla in material. Bland de lärare som medverkade i min forskning fanns också lärare som undervisade på yrkesutbildningar i skolor som var placerade i så kallade utsatta områden. Efter flyktingvågen 2015 skedde en hel del forskning om nyanlända flyktingelever, men det hade inte skett någon lärarberättelseforskning om nyanlända flyktingelever som studerade på yrkesprogram i skolor som var placerade i utsatta områden. Materialet från intervjuerna med lärarna ledde till ett antal publikationer om deras berättade erfarenheter om undervisning av och möte med dessa elever.

Medan jag fördjupade mig inom forskningsfältet nyanlända flyktingungdomar på yrkesutbildningar såg jag att det var begränsad med forskning om yrkeselevers (inklusive nyanlända yrkeselevers) berättade erfarenheter om deras val av yrkesutbildningar. Jag skickade en anmälan om etikgranskning till Karlstads universitets etikrådgivare om forskningsprojektet Att bli yrkeselev på yrkesprogram. Efter att anmälan godkändes och diariefördes använde jag mig av livsberättelseforskning och Life Course och fyllde en kunskapslucka som tidigare forskning inte hade berört, nämligen nyanländas berättade livs- och studieerfarenheter med fokus på yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik. När det gäller nyanlända har jag bedrivit forskning om nyanlända yrkeselever som studerar på industritekniska programmet. Programmet är bland de yrkesprogram som har lågt antal sökande vilket kan resultera i en brist på utbildade industriarbetare på den framtida arbetsmarknaden i Sverige. Det finns dock ett undantag. Programmet verkar vara populärt bland nyanlända unga pojkar. I min forskning bor pojkarna i så kallade utsatta områden. De yrkesgymnasieskolor som pojkarna går i är också placerade i utsatta områden eller i dess närhet. Min forskning ledde till ett antal publikationer som bidrog med kunskap om nyanlända unga pojkars liv och studier samt deras utbildningsval i den utbildnings- och migrationspolitiska kontexten. Jag har också bedrivit forskning om nyanlända kvinnor som berättar om sina yrkeskunskaper och sitt yrkeskunnande som de har utvecklat i sina hemländer. Denna forskningen har resulterat till en artikel som är skickad till en tidskrift och väntar på granskning. Artikeln bearbetar fyra nyanlända kvinnors yrkeskunskaper och yrkeskunnande, betydelsen av deras yrkeskunskaper och yrkeskunnande för deras val av yrkesutbildningar och yrke samt hur dessa yrkeskunskaper och yrkeskunnande används i Sverige i en arbetsmarknadspolitisk kontext.

Publikationerna tillhörande de forskningsprojekten som jag nämner i docentföreläsningen finns i min forskarprofil: https://www.kau.se/forskare/hamid-asghari

Projektpresentationer vid KauKan

Vid årets högskolepedagogiska konferens, KauKan, vid Karlstads universitet presenterades tre utvecklingsprojekt som har sitt ursprung i den korta lärarutbildningen till vilken yrkeslärarutbildningen hör. Den som är intresserad kan läsa mer om projekten genom att följa respektive länk nedan.

Minna Arvidsson, Helen Brink, Liliann Byman Frisén, Ann-Britt Enochsson, Kent Fredholm, Zara Hedelin, Anna Nissen, Annica Ådefors: Mikroundervisning i lärarutbildningen

Susanne Mellerskog, Linda Söderlind, Nina Kilbrink: “Varför blir detta så svårt för våra studenter?” Ett kollegialt utvecklingsarbete för att förbättra vår egen undervisning och studenternas lärande

Annelie Andersen, Ann Vestfält, Sophie Rudström Fernqvist, Anneli Wiker, Anette Daleke, Claes Hallquist, Elisabet Olsson: Synliggörande av lärarstudenters professionsutveckling

Annelie presenterar projektet Synliggörandet av lärares professionsutveckling vid en tidigare konferens

Inbjudan till forskarseminariet vid LiU

Det kom en inbjudan att delta vid Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning vid Linköpings universitet. Se program nedan:

Nu börjar äventyret!

När de nya studenterna startade höstterminen möttes de av texten “Välkommen! Nu börjar äventyret!” i universitetstrappan. För oss som intresserar oss för forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning börjar nu också ett nytt äventyr – Yrkesutbildningsbloggen!

Yrkesutbildningsbloggen är kopplad till Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning och är tänkt att vara en informationskanal med aktuell information kring yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning främst kopplat till Karlstads universitet, men också till Värmland, Sverige, Europa och Världen.

I bloggen kommer löpande att publiceras information och nyheter om utbildning, forskning, publikationer och nätverksaktiviteter etc. Bilden ovan är från en brainstorming kring vad vi vill att bloggen ska innehålla. Har Du någon nyhet eller information du vill att vi bloggar om? Kontakta annelie.andersen@kau.se och/eller hamid.asghari@kau.se

Välkommen till vår nya blogg om forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning

Kul att du hittat hit!

Bloggen är alldeles ny och kommer uppdateras efter hand. Här är tanken att vi som arbetar med, samt forskar om, yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning vid Karlstads universitet skall informera om såväl våra egna forskningsprojekt som annat av intresse på fältet.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén