Enligt SCB råder stor brist på yrkeslärare. De skriver:

Antalet barn och ungdomar ökade starkt under 2010-talet. Denna ökning har nu avstannat och antalet barn och ungdomar bedöms totalt sett vara ungefär lika många år 2040 som i dag. Efterfrågan på utbildade lärare väntas trots det öka framöver. Det beror på ett antagande om att alla lärare ska ha lärarexamen framöver.

Med dagens utbildningsdimensionering beräknas det totala antalet utbildade lärare vara i stort sett oförändrat fram till år 2040. Det finns därför risk för fortsatt brist på flera lärargrupper under prognosperioden. Bristen bedöms bli störst för yrkeslärare.

Läs hela nyheten här.