Forskning, nyheter och information

Månad: oktober 2023 Sida 1 av 2

Lär känna (tysk) yrkesutbildning

Bild från Federal Institute for Vcational Education and Training

Federal Institute for Vocational Education and Training har tagit fram en yrkesutbildningsordlista s.k. VET-glossary med engelska termer och glosor som används inom (tyska)yrkesutbildningsområdet som kan vara av intresse för alla som är intresserade av yrkesutbildning i ett internationellt perspektiv.

Nordyrk-konferens 2024

3-5 juni, University of Reykjavik, Island

Nu finns information om Nordyrk 2024 här: https://nordyrk.hi.is/

Välkommen att skicka in ett abstract. Ett abstract kan handla om alla typer av studier och utvecklingsprojekt inom området yrkesutbildning, yrkeslärarutbildning, yrkeslärares arbete. Konferensens tema berörs av keynotes.

Anders Johansson, Annelie Andersén, Anita Ward, Hamid Asghari, Minna Arvidsson och Elisabet Olsson, samtliga från Karlstads universitet vid Nordyrk-konferensen i Bergen, juni 2023

Viktiga datum

15. November 2023: Abstract submission opens

31. January 2024: Abstract submission deadline

March 2024: Review results

March 2024: Registration opens

May 2024: Registration deadline

03.-05. June: Conference

Vill du läsa mer om nätverket besök hemsidan: http://nordyrk.net/ 

Här finns också länk till nätverkets vetenskapliga tidskrift Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) 

Konferenstips

Vocational Education, Skilled Workers and Transformation in an International Perspective

Den 30 november -1 december 2023 anordnar Federal Institute for Vocational Education and Training en internationell konferens i Bonn. Konferensen samlar forskare från olika discipliner och lyfter yrkesutbildnings och yrkesarbetares aktiva bidrag till teknisk och ekologisk innovation. Läs mer och anmäl dig på konferensens hemsida.

Bild från Federal Institute for Vocatonal Education and training

Välkommen på docentföreläsning 18 oktober

Docent Hamid Asghari föreläser om Berättade erfarenheter om yrke och yrkesutbildning onsdag 18 oktober kl 9.20 – 9.40 i 12A 138 Karlstads universitet (OBS! Passet som innehåller flera docentföreläsningar startar kl 9.00, se mer information här.)

Så här sammanfattar Hamid Asghari själv sin föreläsning:

Min docentföreläsning vilar på tre pelare inom forskningsfältet yrkesutbildningar: 1) yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik 2) nyanlända pojkars val av industritekniska programmet i relation till deras livs- och studieerfarenheter samt 3) nyanlända kvinnors yrkeskunskaper och yrkeskunnande i deras hemland och i Sverige.

Efter avhandlingsarbetet och innan jag började med forskningsprojektet nyanlända elever hade jag forskat om begreppen yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik och hade publicerat ett antal artiklar och bokkapitel som hade fokus på dessa begrepp i en utbildningssociologisk kontext. Eftersom jag också ville höja min forskarkompetens genom att fördjupa mig i andra forskningsmetoder än livsberättelse- och berättelseforskning och andra forskningsfält än yrkesutbildningar började jag ett samarbete med docent Nina Kilbrink och docent Stig-Börje Asplund genom att ansöka om forskningsmedel för nytt forskningsprojekt med namnet Yrkeslärande i teknisk gymnasial yrkesutbildning där Nina Kilbrink var huvudsökande. Vi blev beviljade forskningsmedel på 4 153 598 kronor för ett treårigt projekt mellan 2017 och 2020. I projektet filmade och analyserade vi undervisning som skedde i relation till tekniska lärandeobjekt i olika yrkesämnen och kunde med hjälp av två olika teoretiska perspektiv, dvs. samtalsanalys (CA) och variationsteori, få syn på vilket innehåll som synliggjordes i interaktionen och hur lärandet i relation till olika kritiska aspekter av lärandeobjekten gjordes. I ramen för projektet har vi publicerat tre artiklar där CA och variationsteori har använts. En fjärde artikel är också på gång där användandet av verktyg i interaktionen mellan yrkeslärare och yrkeselev bearbetas. Som en led i utveckling av min forskarkompetens började jag också ett samarbete med dr. Annelie Andersén och dr. Maria Petersson år 2018. Vi ansökte om forskningsmedel från LUN för förankring av lärarutbildningarna i form av projektet Didaktikers syn på uppdraget där Annelie Andersén var huvudsökande. Vi blev beviljade forskningsmedel på 700 000 kronor och inom ramen för forskningsprojektet Didaktikers syn på uppdraget publicerade vi ett antal artiklar och bokkapitel som bearbetar universitetslärarnas undervisningsarbete på korta lärarutbildningar.

Strax efter disputationen startade jag ett samarbete under paraplyprojektet Polska och svenska lärares berättelse om undervisning och demokrati med dr. Marzanna Pogorzelska från University of Opole i Polen. Detta för att genom enskilda berättelsestudier kunna bidra med kunskap om implementering av demokrati och värdegrund i skolan i respektive land. I samband med projektet skickade jag en ansökan om etikprövning av forskning som avser människor till etikprövningsnämnden i Uppsala. Den 14 februari 2018 fick jag beslutet att nämnden inte hade någon etisk invändning mot studiens genomförande, och jag började med att intervjua lärare och samla in material. Bland de lärare som medverkade i min forskning fanns också lärare som undervisade på yrkesutbildningar i skolor som var placerade i så kallade utsatta områden. Efter flyktingvågen 2015 skedde en hel del forskning om nyanlända flyktingelever, men det hade inte skett någon lärarberättelseforskning om nyanlända flyktingelever som studerade på yrkesprogram i skolor som var placerade i utsatta områden. Materialet från intervjuerna med lärarna ledde till ett antal publikationer om deras berättade erfarenheter om undervisning av och möte med dessa elever.

Medan jag fördjupade mig inom forskningsfältet nyanlända flyktingungdomar på yrkesutbildningar såg jag att det var begränsad med forskning om yrkeselevers (inklusive nyanlända yrkeselevers) berättade erfarenheter om deras val av yrkesutbildningar. Jag skickade en anmälan om etikgranskning till Karlstads universitets etikrådgivare om forskningsprojektet Att bli yrkeselev på yrkesprogram. Efter att anmälan godkändes och diariefördes använde jag mig av livsberättelseforskning och Life Course och fyllde en kunskapslucka som tidigare forskning inte hade berört, nämligen nyanländas berättade livs- och studieerfarenheter med fokus på yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik. När det gäller nyanlända har jag bedrivit forskning om nyanlända yrkeselever som studerar på industritekniska programmet. Programmet är bland de yrkesprogram som har lågt antal sökande vilket kan resultera i en brist på utbildade industriarbetare på den framtida arbetsmarknaden i Sverige. Det finns dock ett undantag. Programmet verkar vara populärt bland nyanlända unga pojkar. I min forskning bor pojkarna i så kallade utsatta områden. De yrkesgymnasieskolor som pojkarna går i är också placerade i utsatta områden eller i dess närhet. Min forskning ledde till ett antal publikationer som bidrog med kunskap om nyanlända unga pojkars liv och studier samt deras utbildningsval i den utbildnings- och migrationspolitiska kontexten. Jag har också bedrivit forskning om nyanlända kvinnor som berättar om sina yrkeskunskaper och sitt yrkeskunnande som de har utvecklat i sina hemländer. Denna forskningen har resulterat till en artikel som är skickad till en tidskrift och väntar på granskning. Artikeln bearbetar fyra nyanlända kvinnors yrkeskunskaper och yrkeskunnande, betydelsen av deras yrkeskunskaper och yrkeskunnande för deras val av yrkesutbildningar och yrke samt hur dessa yrkeskunskaper och yrkeskunnande används i Sverige i en arbetsmarknadspolitisk kontext.

Publikationerna tillhörande de forskningsprojekten som jag nämner i docentföreläsningen finns i min forskarprofil: https://www.kau.se/forskare/hamid-asghari

Skolfi-projekt med forskare från Karlstads universitet uppmärksammas när ForskUL firar tio år

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande (ForskUL) firar tio år. I Jubileumsnumret analyseras bland annat resultat från det Skolfi-finansierade projektet Konsten att lära sig svetsa.

“Det känns lite ärofyllt att få vara med i detta sammanhang” säger Nina Kilbrink som lett projektet där även Stig-Börje Asplund och Jan Axelsson medverkat.

Artikeln i sin helhet hittar ni här: Kunskapsprodukter för lärarprofessionen – Skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 2017 – Forskul

Svetsundervisningen i centrum i licentiatstudie

Onsdagen den 18/10 kl. 13.00 försvarar Jan Axelsson sin licentiatavhandling – Hur allt smälter samman i handlingens centrum – En yrkesämnesdidaktisk studie av transformation, variation och interaktion i svetsundervisning i sal 9C 203, Karlstads universitet.

Länk till licentiatavhandlingen: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1793459/FULLTEXT01.pdf 

OBS! Licentiatavhandlingen finns även att hämta hos Cathrine Andersson Busch i tryckt format.

Olika krav på gymnasieelever i samhällskunskap

Tidigare studier har visat att det skiljer sig i såväl innehåll som nivå i ämnen som svenska och matematik mellan yrkesprogram och högskoleförberedande gymnasieprogram. I senaste numret av Ämnesläraren framkommer att så också är fallet inom ämnet samhällskunskap. Läs artikeln Reformen stympar samhällskunskapen för yrkeslärarna i tidskriften och mer om forskaren Evelina Möllenborg och hennes forskning vid Linneuniversitetet.

Evelina Möllenborg. Bild från lnu.se

Ännu ett konferenstips

Tisdag – torsdag 10-12 oktober håller det europeiska nätverket EPALE en nätbaserad konferens på temat Livslångt lärande och kompetensförsörjning vilket kan vara intressant för alla som sysslar med yrkesutbildning av något slag. Läs mer på konferensens hemsida: EPALE Community Conference 2023 – Bloom! Skills for the future | EPALE (europa.eu)https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference-2023-bloom-skills-future

Skolverket inbjuder till Fokus yrkesutbildning

Yrkesutbildningsveckan 2023 inleds med en digitala konferens som Skolverket anordnar den 16 oktober. På agendan står frågor om kvalitet i yrkesutbildning, med eleverna i fokus. Läs mer om konferensen och anmäl dig senast 11 oktober här

Inbjudan till alumniträff

Alla yrkeslärare inbjuds att delta vid den nationella alumnitrffen för yrkeslärare med tema Bedömning och ämnesbetygsreformen, se info i dokumentet nedan:

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén