Forskning, nyheter och information

Månad: november 2023

Seminarium 5 december om återkoppling och bedömning

Här kommer en påminnelse om Yrk-seminariet den 5 december, 13:00-15:00. Då presenterar Anneli Wiker från Karlstads universitet sin licentiatavhandling, Skriftligt eller muntligt?: Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Avhandlingen nås via länken: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288003/FULLTEXT02.pdf

Efter presentationen diskuterar vi gemensamt utifrån ett yrkesutbildningsperspektiv.

Vi har bokat lokal 3D 512a, men det går även bra att ansluta till zoom – kontakta Hamid Asghari för länk.

Hälsningar

Hamid och Annelie

Livsberättelseforsknings-konferens vid KaU

Karlstads universitet stod 23-24 november värd för den 16:e konferensen om Livsberättelseforskning. Forskare inom sociologi, historia, socialt arbete, pedagogik och pedagogiskt arbete från Sverige och Norge deltog i konferensen och presenterade sin forskning där intervjupersoners berättelser om sina liv samt olika aspekter av det intervjupersonerna har varit med om stod i centrum. Yrkesutbildningsforskarna Hamid Asghari och Anna Öhman var bland dem som anordnade konferensen.

Deltagarna vid Livsberättelseforskningskonferensen 23-24 november 2023

Vid konferensen presenterade också Hamid Asghari sin pågående forskning om Vuxna elevers berättelser om yrkeskunnande och valet av yrkesutbildning och yrke. Asgharis studie försöker svara på relationen mellan vuxna elevers yrkeskunnande från tiden före yrkesutbildningen och deras val av yrkesutbildning och yrke utifrån ett life course perspektiv inom den utbildningssociologiska kontexten.

Hamid Asghari presenterade sin forskning vid Livsberättelsekonferensen

Konferensen om Livsberättelseforskning anordnas varje år med olika svenska lärosäten som värdar. Den 17:e konferensen om Livsberättelseforskning kommer att äga rum 21–22 november 2024 vid Linköpings universitet.

Nordisk konferens om professionsforskning

Just nu pågår konferensen Nordpro2023 vid Göteborgs universitet. KaU och yrkeslärarutbildningen finns representerade av Ann Vestfält och Annelie Andersen som presenterat pappret Synliggörande av lärarstudenters professionsutveckling genom reflektioner i examinationer. Övriga medverkande i projektet bakom presentationen har varit Anneli Wiker, Sophie Rudström-Fernqvist, Anette Daleke, Claes Hallqvist och Elisabet Olsson.

Tips: Temanummer om informellt lärande i yrkesutbildning.

Tidskriften International Journal of Training and Development har kommit ut med ett temanummer om informellt lärande i yrkesutbildning.

Special Issue on Informal Learning in Vocational Education and Training: International Journal of Training and Development: Vol 27, No 3-4 (wiley.com)

Gästbloggare: Jan Axelsson

Den 18 oktober försvarade Jan Axelsson sin Licentiatuppsats. Här gästbloggar han och berättar om avhandlingen, tiden som doktorand samt tankar om framtiden.

Efter avklarad licentiatexamen och textproduktion av tiotusentals ord lånar jag sjutton ord när jag sammanfattar mina tankar, så här en knapp månad efter licputation: ”Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.” Karin Boyes fraser må vara slitna och väl använda, men det förminskar inte på något sätt innebörden i dem. Essensen i dessa sjutton ord fångar mycket väl den uppfattning jag har om min forskarutbildning och färd mot licentiatexamen. Resan jag har fått vara med om under mina fyra års forskarutbildning har stundom varit mödosam, men längs vägen har mitt liv berikats med möten och erfarenheter jag annars skulle ha gått miste om. Jag tänker på alla nya bekantskaper i form av studiekamrater vid forskarskolan FontD i Norrköping, eller här vid Karlstads universitet. Jag tänker på såväl internationella som nationella konferenser där engagemanget för att bedriva, diskutera och sprida utbildningsvetenskaplig forskning har gjort starkt intryck på mig. Jag tänker på all den kreativa respons jag har fått från handledare, kollegor och läsare vid utvecklingsseminarier och vid licputationen. Mötena och erfarenheterna har inte varit enkla att hantera och bearbeta, men aldrig har de känts meningslösa utan snarare som en nödvändig hjälp för att nå framåt i en utvecklingsprocess.

Jan Axelsson försvarar sin licentiatuppsats.

Resan mot licentiatexamen har också inneburit att jag har fått dyka ner i en ocean av forskning som finns beträffande yrkesutbildning. Allt har inte kunnat användas i min licentiatuppsats. Somligt har legat i utkanten av vad jag själv har hållit på med och har valts bort i skrivprocessen. Annat har saknat relevans för mina studier, men har ändå bidragit till en ökad förståelse för att en beskrivning av vårt forskningsområde i form av det bildspråkliga ocean verkligen är berättigad. Inför det här blogginlägget gjorde jag en sökning på vetenskapliga artiklar med söksträngen Vocational AND Education AND Training via Scopus, i ett intervall från millennieskiftet till dags dato. Antalet träffar? Drygt 9000. Onekligen krävs navigation för att styra färden på detta hav. Med ökad erfarenhet av sökning och sovring av sökresultat följer givetvis ökad skicklighet att finna litteratur och forskning som kan vara till nytta för ens egna studier och här ser jag en stor utvecklingspotential om jag någon gång i framtiden skulle få chansen att fortsätta forskarresan mot en ny destination. Min avgränsning mot yrkesämnesdidaktik och studier i handlingens centrum, i själva undervisningssituationen, har också gjort att jag under resans gång riktat fokus allt snävare mot sådan forskning och jag har därmed kunnat sovra, sortera och läsa in en mer hanterlig textmassa.

Examinator Ann-Britt Enochsson, Jan Axelsson, Opponent Per Andersson

Avslutningsvis några ord om själva resultatet av mina studier. Fann jag någonting av värde för utvecklingen av praktiken inom svetsdidaktik? Finns där någonting som svetslärare och elever som vill lära sig svetsning kan ha nytta av i sina undervisnings- och lärandesituationer? Utforskandet, ända in i svetsbåsens djupaste vrår , innefattade att svetslärare strukturerat och systematiskt använde sig av undervisningsteorin CAVTA. Mycket kort innebär denna ett mycket snävt fokus på lärandeobjekt, att skapa variation av lärandeobjektet i undervisnings- och lärandesituationer, samt att i möjligaste mån stimulera en interaktion med beaktande av multimodala semiotiska resurser. Efter att forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa avslutades har jag parallellt med mina forskningsstudier fortsatt min tjänst som svetslärare på halvtid. Ett tecken på att frågorna i inledningen av stycket kan besvaras jakande finns i det faktum att jag dagligen i min praktik som svetslärare har fortsatt använda mig av CAVTAs verktyg och tankegods. Förhoppningsvis finner andra svetslärare intresse i studierna. För egen del skulle det vara pricken över i och innebära att målet och meningen i min forskningsfärd skulle tillföras ytterligare en dimension.

Den intresserade kan följa denna länk för att finna min licentiatuppsats Hur allt smälter samman i handlingens centrum – En yrkesämnesdidaktisk studie om transformation, variation och interaktion i svetsundervisning.

Jan Axelsson

Julie Leonardsen gästar KaU

Tisdagen  den 14 november kommer Julie Leonardsen från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) till Karlstad. Klockan 13:00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar hon sin doktorsavhandling Yrkesfaglæreres arbeid med vurdering i videregående skole. Avhandlingen nås via länken: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3063130

Välkomna!

Julie Leonardsen, bild från NTNU.edu

Konferensinbjudan

VETNETs Stockholmskonferens 2024

9th Stockholm International Conference of Research on Vocational Education and Training äger rum 15-17 maj, 2024.

The Stockholm International Conference is a forum for discussing and disseminating state-of-the-art research in VET. A space for international networking and cooperation, part of the yearly academic events of VETNET (The European network of research in Vocational Education and Training).

Deadline för att skicka in abstract till konferensen är 15 november 2023.

Följ länken nedan för mer information.

Stockholm International Conference of Research in Vocational Education and Training (stockholminternationalvet.com)

Inbjudan till seminarium om yrkesprogram och specialpedagogik

Nedan finns en inbjudan från Oslomet om att delta i ett av två seminarium om yrkesprogram och specialpedagogik i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Seminarierna sker via Zoom, och länk till båda seminarierna finns i filen nedan.

Seminarierna kålls 7 respektive 23 november klockan 18:00 till 19:00. Ingen föranmälan krävs.

Månadens forskare på Pedagog Värmland

Hamid Asghari är månadens forskare på Pedagog Värmland.

Läs mer här:

Pedagog Värmland | Artikel | Månadens forskare – Hamid Asghari (pedagogvarmland.se)

Hamid Asghari. Foto: Cathrine Andersson Busch

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén