Viktiga slutsatser drogs i samband i med den första utprovningen. Behov fanns därför att göra justeringar, vilka var av den omfattning att resultatet blev en andra version av modulen.

Analysen av utprovningen av den första versionen av modulen indikerade tydligt att det tidsgeografiska perspektivet behövde förtydligas. En annan sak som vi hade upptäckt var att eleverna hade svårt att lyfta strukturella perspektiv kring migration, de individuella aktörsperspektiven tycktes dominera. I denna andra version justerades övningarna lite, begreppet regler lyftes fram för att peka på de sammanhang som formar beslut att migrera. Versionen blev också lite kortare eftersom vi såg en risk i att den första versionen blev tidsmässigt för omfattande.

På menystrukturen återfinns material som kan användas i undervisningen. För de flesta övningarna finns lärarhandledningar, kallat handledarnycklar, dessa ger förslag på hur materialet kan användas. Vi har valt att tala om moment snarare än om lektioner för att momenten kan spänna över mer än en lektion.

Version2. Denna version av modulen har större fokus på det tidsgeografiska perspektivet och på att utveckla perspektiv kring struktur och aktör.