Under projektet har delstudier publicerats och projektets preliminära resultat presenterats på så väl nationella som internationella konferenser. Ytterligare publikationer är under produktion. Nedan anges ett urval.

Vetenskapliga publikation:

Bladh, G., Stolare, M., & Kristiansson, M. (2018). Curriculum principles, didactic practice and social issues : Thinking through teachers’ knowledge practices in collaborative work. London Review of Education, 16(3), 398–413. https://doi.org/10.18546/LRE.16.3.04

Stolare, M. (2019). Ämnen i samspel, interdisciplinäritet och powerful knowledge. In Tværfaglighed og fagligt samspil (1st ed., pp. 145–159)

Bladh, G. (2020) GeoCapabilities, Didaktical analysis and curriculum thinking – Furthering the dialogue between Didaktik and curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education, 29:3, 206-220.

Blanck, S. (2021). Teaching about migration : Teachers’ didactical choices when connecting specialized knowledge to pupils’ previous knowledge. Journal of Social Science Education, 20(2), 70–102. https://doi.org/10.4119/jsse-3913

Randahl, A-C & Kristiansson, M. (2022). Establishing Links to Specialized Knowledge in Social Studies. In Teaching International Perspectives on Knowledge and Quality: Implications for Innovation in Teacher Education Policy and Practice. Eds. B. Hudson, N. Gericke, C. Olin-Scheller and M. Stolare. London: Bloomsbury Press. 167–203.

Stolare, M., Bladh, G. & Kristiansson, M. (2022). Supporting Teachers’ Professional Development in Social Studies Education. In International Perspectives on Knowledge and Quality: Implications for Innovation in Teacher Education Policy and Practice. Eds. B. Hudson, N. Gericke, C. Olin-Scheller and M. Stolare. London: Bloomsbury Press. 185–204.

Stolare, M. (2022). Att lära genom brev.  I P. Olausson, (red.)  Brevet: ögonblickets rader från pergament till e-post. Möklinta: Gidlunds förlag.

Bladh, G., & Nilsson, S. (2023). Om att utveckla geografiskt tänkande i skolans geografiundervisning. Forskning om undervisning & lärande, ForskUL, 11(1), 8–28.

Blanck, S. (2023). Migrationsbiografiers didaktiska potential : Inferenser och begreppslig utveckling när mellanstadieelever möter ett rekonstruerat innehåll om migration. Acta Didactica Norden, 17(2).

Blanck, S. (2023). Elever möter samhällsfrågor : Didaktiska och bildningsteoretiska perspektiv på samhällsorienterande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor (PhD dissertation, Karlstads universitet).

Jakobsson, M., & Randahl, A.-C. (2023). Teaching about migration on a scientific base : Teachers’ knowledge-building in social studies in Swedish upper elementary school. Acta Didactica Norden, 17(3).

Forskarna i projektet har också varit gästredaktörer för ett nummer i tidskriften SO-didaktik, temat för numret var SO på mellanstadiet – ämne och ämnessamspel. För artiklarna se: SO-didaktik 6/2018.