Den förra momentet gav en grund för att kunna skilja på intern och extern migration. Syftet med detta moment är att bygga vidare på denna grund genom att introducera några centrala migrationsbegrepp kopplade till extern migration – att flytta mellan länder. Vidare skall olika migrationsmönster behandlas.

Dokument: