I detta projekt initierades två forskningscirklar där lärare och forskare i nära två år träffades regelbundet för att diskutera undervisning i SO på mellanstadiet, med särskilt fokus på samhällsfrågor och då specifikt migration. Undervisningsmodulen är ett resultat av arbetet i cirklarna.

Hösten 2016 erhöll vi medel från Skolforskningsinstitutet för projektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6 ”.

Den samhällsfråga som valdes var migration, vilket var en synnerligen aktuell fråga vid den tiden. Projektet kan beskrivas som praktiknära där en viktig uppgift var att bidra till undervisningsutveckling. Två forskningscirklar initierades, en i Karlstad respektive Göteborg. Det var inom ramen för dessa två cirklar som modulen utvecklades. I cirklarna träffades verksamma lärare och forskare regelbundet i nära två år. Tre lärare medverkade i respektive cirkel. Lärarna hade fått nedsättning i sina tjänster för att medverka på dessa träffar.

Arbetet i cirklarna var indelad i tre faser. I den första fasen lästes och diskuterades aktuell migrationsforskning men också didaktisk forskning. Under fas två skisserades lektionsupplägg och övningar och under den tredje fasen utprövades övningarna i de medverkande lärarnas klassrum. Utprövningarna analyserades och de olika övningarna justerades på basis av dessa analyser.

En bärande idé i projektet var således frågan om möjligheten att tydligare koppla undervisningen till vetenskaplig specialiserad kunskap. Vi kom i projektet på flera sätt lyfta in forskning i undervisningen. Tydligaste exemplet på det är nog ändå ansatsen kring tidsgeografi. I tidigare genomfört pilotprojekt hade vi nämligen upptäckt en didaktisk potential i den tidsgeografiska ansatsen. Eleverna fick i projektet lära sig mer om tidsgeografi som ett sätt att beskriva människors rörelse i tid och rum.

Projektet kom att generera en undervisningsmodul i två versioner. Den första vara tydligt kopplad till de två forskningscirklarna och utprövades våren 2019 i klassrummen hos de medverkande lärarna. De medverkande forskarna fungerade som hjälplärare under utprövningarna.

Version 1 av undervisningsmodulen

En andra version utvecklades efter det att de två forskningscirklarna var avslutade. Denna version utprovades våren 2021 i en skola och av lärare som inte tidigare hade medverkat i projektet. I version 2 ville vi hantera de utmaningar vi sett i samband med utprovningen av version 1. Dels gällde det tendensen att eleverna hade lite svårt att lyfta strukturella aspekter när de skulle förklara varför människor migrerar, dels ville vi utveckla tidsgeografins didaktiska potential ytterligare. Version 2 blev också tidsmässigt mer komprimerad, det var i alla fall ambitionen. Det överordnade lärandemålet var dock det samma och flera av övningarna från version 1 återkom.

Version 2 av undervisningsmodulen