Syftet med momentet är att eleverna ska erhålla en översiktlig förståelse för vad migration är, att flytta inom eller mellan länder, men också att väcka deras intresse och motivation för att studera migration som samhällsfenomen. Här introduceras också det tidsgeografiska perspektivet.

Dokument: