Keep on teaching: Examination

Uppdateringar:
2020-05-28: Examination på distans, exempel från KTH
2020-04-06: Lagt till länken “Så skapar du Waiting room i Zoom”
2020-03-25: Lagt till länken “Information från universitetsjuristerna angående vilka regler….”

Keep on teaching > Examination

Rektor har den 17 mars 2020 tagit ett beslut om examination och undervisning som innebär att förändringar i examinationsform får göras även i fall där det innebär annan examinationsform än den som anges i kursplanen. Prefekt kan godkänna sådana förändringar med omedelbar verkan. All examination som kräver fysisk närvaro på campusområdet av lärosätets studenter planeras om till form som inte kräver det. Universitetet övergår till att undervisa på distans i alla våra utbildningar.
Läs rektors beslut

Information från universitetsjuristerna angående vilka regler som gäller vid omställning till distansundervisning och examination

Att föra över examination från campus till online innebär i många fall att man måste göra om examinationsformen, inte bara försöka göra samma som på campus fast online. Vi har samlat några exempel på lösningar, bland annat hur man ersätter seminarier, presentationer, salstentor, liksom information om wiseflow och rättssäker identifiering av student på denna sida.

Ersätta seminarier, presentationer och liknande 

Examination i form av seminarier, presentationer och liknande kan ofta genomföras online med hjälp av verktyget Zoom. Zoom är lätt att komma igång med för både studenter och lärare och det är tekniskt stabilt. Man kan vara många samtidigt, t.ex. när en grupp genomför presentation och andra studenter är åhörare, eller vid oppositionsseminarier med seminarieledare, opponent och respondent med åhörare som lyssnar. Åhörare kan då ställa frågor i chattfunktionen som sedan besvaras eller förs vidare av seminarieledaren.

Kom igång med Zoom

Ersätta salstentor

Salstentor är givetvis svårare att föra över till online-form Här får man i stället försöka hitta alternativa examinationsformer. Här är några alternativ: 

Quiz i Canvas

Examination av faktakunskaper, t.ex. ”kunna redogöra för”, ”ange”, ”beskriva”, ”ge exempel på” och andra verb i den lägre delen av Blooms taxonomi, kan göras i form av funktionen Quiz i Canvas. Där kan man konstruera tentor med flervalsfrågor, frågor med textsvar, ”para-ihop-frågor”, ”fyll-i-det-som-saknas-frågor”, m.fl. frågetyper. Man kan ge tidsgränser (både för när sidan med tentan är öppen och tiden man har på sig att besvara själva frågorna) och maximalt antal försök, slumpa ett antal frågor ur ett frågebibliotek, m.m.  

Arbetet med själva provkonstruktionen, formuleringen av frågorna, osv. kräver dock mer arbete än motsvarande för att skriva ihop en ”vanlig salstenta”.

Det är extra viktigt att man testar sitt Quiz innan det publiceras för studenterna. Har inställningarna gjort korrekt, så att tentan fungerar tekniskt så som man tänkt? Är frågorna entydigt formulerade? I Quiz kan man förhandsgranska Quizzet och se det exakt så som studenterna kommer att se det.  

Observera att Quiz i Canvas också innehåller möjligheten att göra tentor med frågor med fritextsvar. Det är ju en vanlig form för salstentor, Det går givetvis inte att förhindra att studenterna använder sig av hjälpmedel, kurslitteratur, m.m. på samma sätt som man kan när tentan sker på campus i tentasal, men i någon mån kan man begränsa möjligheterna genom att begränsa tentatiden. I kombination med att göra fler frågor än som ska besvaras och slumpa vilka frågor som den enskilde studenten ska besvara, gör man det litet svårare för studenter att lita helt till hjälpmedel i själva tentasituationen.

Tenta online med Wiseflow

Verktyget Wiseflow för digitala tentor används idag huvudsakligen i samband med salstentor, men fungerar bra också utanför tentasalen. Verktyget har dock en inlärningströskel, så man bör vara medveten om att det kan ta litet planering innan man kan använda det i sin kurs.

Digitalt stöttad examination

Rättssäker identifiering av student

Den identitetskontroll som görs vid salstenta kan givetvis inte göras på samma sätt när tentan sker online. För att säkerställa att rätt student gjort tentan kan vi i dagsläget använda Zoom. Vi kan där arrangera korta möten där studenten syns i bild och kan visa sin legitimation och knyts till examinationen genom att besvara frågor om sin inlämnade text eller på annat liknande sätt får agera så att man övertygas om att hen är den som gjort prestationen. Det är inte nödvändigt att fastställa identitet vid varje enskilt examinerande moment. Kraven finns i Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet (2019-07-08), 6 Kap., 1§:  “I varje kurs ska ingå minst ett examinationstillfälle där studenten styrker sin identitet. På distansprogram räcker det dock med ett sådant examinationstillfälle per termin från och med andra året.”

Grundutbildningsregler (pdf)

Regulations for first and second level education at Karlstad University (pdf)

I de flesta studentgrupper (undantag för de riktigt stora) kan uppföljning i Zoom efter examinationen vara en tillräckligt bra lösning, inte minst i den situation vi befinner oss nu.  

Först och främst bör man givetvis försöka utforma tentamensuppgifterna så att de inte enkelt kan lösas genom att slå upp och googla fram svaren, utan att de kräver att studenten använder sina egna kunskaper från kursen. Men för att öka säkerheten kan man komplettera med genom korta möten i Zoom kort efter bedömningen. 

Gör t.ex. på följande sätt:

  1. Gör noteringar vid bedömningen av saker att följa upp muntligt, generellt eller för enstaka studenters tentasvar, t.ex. resonemang som skulle kunna utvecklas, om deluppgifter som skulle kunna omformuleras och då få andra svar (“Hur skulle det blivit om frågan i stället varit…?”) eller helt enkelt konstruera någon extrafråga. 
  2. Boka sedan korta möten med en student i taget i Zoom, då du har möjlighet att kontrollera identiteten (Visa legitimation i bild) och ställa dina kontrollfrågor. För att göra mötena effektiva kan du göra som hos läkarmottagningen:
    Sätt studenterna i ett väntrum (Zoom Waiting room) och ropa upp dem vartefter det är deras tur. Ange ett ungefärligt schema för studenterna, t.ex. med en student per 5-10 minuter med instruktion att logga in senast på angiven tid och sedan vänta på att bli ”uppropad”. De kommer då att mötas av en skylt (Lärarens “Personal Meeting Room”) som betyder att de ska vänta på att släppas in. Var tydlig med att de kan komma att få vänta en stund på sin tur. 
    Så skapar du Waiting room i Zoom.
  3. Du själv loggar in i Zoom-rummet och släpper in studenterna en i taget, gör identitetskontroll och ställer kontrollfrågor. När en student är klar, får denne lämna rummet och du kan släppa in nästa. På detta sätt kan du ägna bara enstaka minuter åt några studenter och mer tid åt andra och hålla ett högt och jämnt tempo hela processen.

Se till att du när tentan beskrivs annonserar att denna uppföljning kommer att ske. Studenterna har rätt att få veta proceduren i förväg. Och att veta i förväg kan i sig minska benägenheten till fusk. Du kan till och med nöja dig med att följa upp ett stickprov av studenter och nå en sådan effekt.

Anonyma tentor

Funktionerna för examination i Canvas har idag inga bra funktioner för anonymiserade tentor. De system för anonymisering vi använder på campus för tentor i sal har idag heller inga praktiska alternativ som fungerar online. 

Omtenta online?

Omtenta i tentasal kräver föranmälan. Föranmälan är till för att kunna reservera platser i salen, kopiera tentainstruktioner och för att kunna bedöma arbetsmängd för bedömning och betygssättning. Omtenta online blir enklare. Du behöver t.ex. ingen föranmälan för att reservera plats. 

För ”ordinarie” omtenta i en viss kursomgång kan du göra så här:

  1. Lägg upp omtentan i Canvas på precis samma sätt som den ordinarie tentan. Använd canvasfunktionen Uppgift och ange de aktuella tiderna för att göra tentan tillgänglig respektive stänga för inlämning. 
  2. Tala sedan om via canvasfunktionen Anslag när omtentan går och vilka tider som gäller. 
  3. Vill du veta i förväg vilka studenter som tänker göra omtentan (så att du ska veta hur mycket tid du behöver reservera för bedömning), så begär föranmälan via mail i Canvas eller vanlig epost. Dyker det ändå upp någon enstaka extra oanmäld student så är det kanske inte något större problem för dig.  

Uppsamlingstentor

Uppsamlingstentor syftar här på omtentor för studenter som gått kursen tidigare. Dessa studenter finns inte med i den aktuella canvaskursen och kommer därför inte åt uppgifter, t.ex. tentamen, som läggs upp för de “ordinarie” studenterna i kursen 

Se till att det i annonseringen av omtentan framgår att tentan är online och att föranmälan behövs för studenter som gått kursen i tidigare kursomgångar. Låt föranmälan gå med e-post till administratör eller ansvarig lärare. Sedan kan du göra på två olika sätt:

A. Lägg in studenten i den aktuella canvaskursen som omtentan gäller. 

B. Skapa manuellt en Canvaskurs för omtentor där studenter som inte hör till aktuell kursomgång kan läggas in manuellt. Utnyttja att Uppgiftsfunktionen i Canvas tillåter att du anger att en viss Uppgift endast ska tilldelas vissa studenter. Då kommer studenten bara att se sin egen tenta och slipper förvirras av att det finns flera tentor på sidan. Detta sätt kan vara lämpligt för uppsamlingsomtentor, sådana som inte direkt hör till en viss kursomgång. 

Meddela sedan studenten att hen ska gå till canvassidan för att hitta omtentan. 

Extra tid för studenter med särskilda behov

Vissa studenter har rätt till extra tid för examination pga. funktionsvariationer. I Canvas kan man när Uppgiften med tentan definieras ange att en viss student ska ha andra tentatider, t.ex. starta tentan samma tid som övriga, men kunna hålla på längre. 

Länktips

Examination på distans: rekommendationer och goda exempel från KTH