Examination

Att examinera är ett getingbo av saker att hålla reda på och ta hänsyn till. För oss som universitet ställer det särskilda krav på förutsägbarhet och likabehandling. Vi har också, som myndighet, tillgång till stora resurser för att genomföra uppdraget.

Bedömning

Som myndighet måste vi uppfylla höga krav på förutsägbarhet och likabehandling när vi examinerar. Vi behöver också planera arbetet så att bedömningen kan göras tidseffektivt, så att det blir tid kvar för själva undervisningen.

Examinationsformer

Vilket slags kunskap eller färdighet ska examineras? Kan eller måste examinationen genomföras utanför campusmiljöns fysiska miljö, t.ex. som hemtentamen? Både vad som ska examineras och de fysiska förutsättningarna avgör vilka examinationsformer som är möjliga.

Frågekonstruktion

Det blir stor skillnad mellan hur uppgifter kan utformas beroende av om det gäller att examinera faktakunskaper, tillämpning av väldefinierade metoder eller självständig, öppen problemlösning. Och man kan ofta inte utforma uppgifter på samma sätt när man examinerar på campus som vid en hemtenta.

Fusk och plagiat

Lärarens uppgift avseende fusk och plagiat handlar om att avskräcka från fusk, försvåra fusk och upptäcka fusk.

Omexamination

En omexamination kan vara ett extra examineringstillfällen i samband med ett visst kurstillfälle eller ett fristående examineringstillfälle för att samla upp studenter från tidigare kurstillfällen (uppsamlingstenta). Hur organiserar man omtentor och uppsamlingstentor på distans?

Studenter i behov av särskilt stöd

Studenter som har behov av särskilda anpassningar för att kunna delta i undervisning och examination kan få det om behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning. Hur fungerar ansökan, vem fattar beslut och vad innebär beslutet/vilka olika slags stöd finns det?