Kursplan och kursmål

Kursplanen är det juridiska dokument som beskriver den kurs som studenten söker, antas till och examineras i. Kursplanen deklarerar bland annat de villkor som universitetet utfäster sig att följa under kursens gång och vad gäller examinationen, liksom de krav som ställs på studenten för att kunna antas, vilken slags undervisning som kommer att erbjudas, om det finns obligatoriska moment, hur examineringen kommer att gå till och vilka kursmålen är. Där finns bland annat kursmålen. Hur formulerar man kursmål som fungerar och hur skriver man en bra kursplan?

Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Lärandemål: Blooms taxonomi

Blooms taxonomi för att skriva lärandemål med systematiserade, aktiva verb som beskriver en progression av kunskap, färdighet och förmåga.

Lärandemål: SOLO-taxonomin

SOLO-taxonomi för att skriva lärandemål med systematiserade, aktiva verb som beskriver en progression av kunskap, färdighet och förmåga.

Skriva kursplan

Kursplanen skrivs i verktyget ÖKA. Använd de instruktioner som finns. De innehåller många exempel och förslag på praktiska lösningar, saker att tänka på och exempel på bra formuleringar.