Bedömning

Som myndighet måste vi uppfylla höga krav på förutsägbarhet och likabehandling när vi examinerar. Vi behöver också planera arbetet så att bedömningen kan göras tidseffektivt, så att det blir tid kvar för själva undervisningen.

Grupparbete och individuella betyg

Kan man använda grupparbete vid examination? Går det att ge individuella betyg? Finns det andra sätt att använda grupparbete i undervisningen?

Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Lärandemål: SOLO-taxonomin

SOLO-taxonomi för att skriva lärandemål med systematiserade, aktiva verb som beskriver en progression av kunskap, färdighet och förmåga.

Tips: Bedömningsmatriser för betyg i laborativa moment

Det är svårt att bedöma laborativa moment och muntliga examinationer på ett praktiskt hanterbart och rättssäkert vis. Traditionellt har bedömningskriteriet för laborativa moment bara varit krav på aktivt deltagande, medan den skriftliga laborationsrapporten är det som betygssätts. Därmed blir det praktiska momentet i princip inte betygsgrundande trots att laborativa färdigheter och procedurkunskaper är en central […]

Tips: Slarviga uppsatser med ”formella fel”

Vid examinering av uppsatser skapar det besvärande extraarbete när uppsatsen är slarvigt korrekturläst, med formella fel av olika slag. Här är ett exempel på hur man kan använda en checklista för att stötta studenternas korrekturläsning, minska extraarbetet för läraren och få bättre uppsatser.

Tips: Tentafrågor som utgår från korta fallbeskrivningar

Behovet här är att genom ändrade examinationsuppgifter påverka mot studiestrategier som innebär mer djupinlärning. Dessutom kan systematiskt konstruerade fallbeskrivningar användas för att producera ett ganska stort, likvärdigt, material med examinationsfrågor.

Tips: Textens omfattning i hemtenta

Bedömningen av om en student nått examinationskraven i en tenta av essätyp avser normalt lösningens kvalitativa värde, inte kvantiteten. Av bedömningsekonomiska skäl sätter vi ändå ofta en övre gräns (och ibland lägsta gräns) i antal ord/antal sidor för lösningen. Fokus flyttas från kvalitet i riktning mot volym.