Lokala ramar och regler

Från den här sidan hittar du till de flesta ramar och regler som gäller vid KAU.

Fusk: Identifiera student online

Kravet om identifiering är att studenter ska stryka sin identitet och ha moment med muntlig redovisning. Men inte vid alla examinationsmoment och inte vid alla kurser. Hur gör man?

Fusk: Övervakning via Zoom?

Det är nästan aldrig en bra lösning att simulera den kontrollerade situation som salstentamen erbjuder genom att videoövervaka studenter när de genomför hemtenta.

GDPR

Som lärare hanterar vi en hel del personuppgifter. Vi gör det i direkt form vad gäller studenters personuppgifter och vi har ansvar för hur studenterna hanterar personuppgifter i undervisningen, t.ex. när de skriver uppsatser och gör enkäter eller intervjuer. GDPR reglerar hur vi får göra detta.

IKT: Undertextning av video

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) slår fast att all rörlig bild som universitetet använder i sin verksamhet ska textas. Det kan du få hjälp med.

IKT: Verktyg för examination

KAU har två verktyg för att hantera specifika examineringsrelaterade saker. Dels Ouriginal för textjämförelse (för att upptäcka plagiering) och dels Inspera för digital salstentamen. Dessutom har vi förstås Canvas och funktionaliteten med inlämningsuppgifter och Quiz.

Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Obligatoriska undervisningsmoment: När får vi ha det?

Huvudprincipen för universitetsundervisning är att den är frivillig från studentens sida. Bara examinationen är obligatorisk. Men vissa undervisningsmoment kan göras obligatoriska, även om de inte är examinerande. Hur då?

Ramar och regler för undervisning vid Karlstads universitet

Undervisning vid Karlstads universitet, en statlig myndighet, regleras genom lokala policies och regler. Dessa styrande dokument harmonieras med lagar, förordningar, rekommendationer och överenskommelser på nationell och europeisk nivå. Härifrån hittar du till de flesta av de lokala styrande dokumenten.

Särskilt stöd för studenter med särskilda behov

Studenter som har behov av särskilda arrangemang för att kunna delta i undervisning och examination kan få det om behovet beror av en varaktig funktionsnedsättning. Lärare eller examinator ska inte själva besluta om sådant, utan det gör Enheten för studentstöd.