Studenter i behov av särskilt stöd

Studenter som har behov av särskilda anpassningar för att kunna delta i undervisning och examination kan få det om behovet beror på en varaktig funktionsnedsättning. Hur fungerar ansökan, vem fattar beslut och vad innebär beslutet/vilka olika slags stöd finns det?

Akademiskt skrivande à la Lunds universitet

Lunds universitet har publicerat en samling korta videofilmer om akademiskt skrivande som är öppna resurser. Du kan använda enstaka eller många av dem i din undervisning.

Återkoppla om svagt språk: Hur gör man?

Det kan vara jobbigt att kritisera någons bristande språkbehandling. Och det är givetvis ännu jobbigare att ta emot sådan kritik. Och inte blir det lättare om situationen uppstår i en kurs som inte alls har språk i centrum. Här är några råd om hur du kan göra för att öka chanserna att lyckas nå fram […]

Läsanvisningar? När och hur?

Kommer man direkt från gymnasiet eller från flera år i yrkesverksamhet, kan det vara svårt att angripa uppgiften att ta till sig stora textmängder. Hur är din målgrupp? Behöver de hjälp med läsanvisningar och studiemetodik?

Pedagogiskt samtal: Prata språksvårigheter med studenter

I UPEs Pedagogiska samtal med undertiteln ”Hur pratar du om språksvårigheter med studenten?” i Zoom den 17 maj 2022 samlades över 60 undervisande personal för att diskutera studenters skrivsvårigheter och hur det inverkar på undervisningen.

Planera språkprogression genom ett helt utbildningsprogram

En student med generellt svag språkförmåga fixar antagligen inte bristen under loppet av en enskild kurs. Åtgärder för att stärka svaga studenters språkförmåga behöver därför planeras med hela utbildningsprogrammet som utgångspunkt.

Särskilt stöd för studenter med särskilda behov

Studenter som har behov av särskilda arrangemang för att kunna delta i undervisning och examination kan få det om behovet beror av en varaktig funktionsnedsättning. Lärare eller examinator ska inte själva besluta om sådant, utan det gör Enheten för studentstöd.

Talböcker!

Studenter med någon form av läsnedsättning på grund av till exempel dyslexi, adhd eller synskada, har rätt att låna kurslitteratur som talbok .

Tips: Slarviga uppsatser med ”formella fel”

Vid examinering av uppsatser skapar det besvärande extraarbete när uppsatsen är slarvigt korrekturläst, med formella fel av olika slag. Här är ett exempel på hur man kan använda en checklista för att stötta studenternas korrekturläsning, minska extraarbetet för läraren och få bättre uppsatser.

Tips: Struktur i kursen med Canvas 'Planera mera'

Med canvasverktyget Planera mera kan du hjälpa studenterna att skapa struktur i studiearbetet och i sin planering. Dessutom hjälper verktyget dig att bedöma arbetsbelastningen med ditt kursupplägg. Har du gjort ett rimligt upplägg?

Tips: Textens omfattning i hemtenta

Bedömningen av om en student nått examinationskraven i en tenta av essätyp avser normalt lösningens kvalitativa värde, inte kvantiteten. Av bedömningsekonomiska skäl sätter vi ändå ofta en övre gräns (och ibland lägsta gräns) i antal ord/antal sidor för lösningen. Fokus flyttas från kvalitet i riktning mot volym.