Frågekonstruktion

Det blir stor skillnad mellan hur uppgifter kan utformas beroende av om det gäller att examinera faktakunskaper, tillämpning av väldefinierade metoder eller självständig, öppen problemlösning. Och man kan ofta inte utforma uppgifter på samma sätt när man examinerar på campus som vid en hemtenta.

Man kan dela in det som ska testas i tre grova grupper:

  • Faktakunskaper. T.ex. grundläggande terminologi och enkla formler.
  • Tillämpning av väldefinierade metoder. T.ex. matematiska beräkningstekniker, formler, osv. med algoritmiska lösningar (dvs. entydigt rätt eller fel).
  • Självständig problemlösning. T.ex. att tillämpa teori och modeller på öppna problem.

Vilka slags kunskaper eller färdigheter som en examination ska testa definieras av kursplanen genom de aktiva verb som används i kursmålen.

Berättelse: Omvandla salstenta till online med Quiz

Med Canvas Quiz-funktion har tidigare salstentaform ersatts av multiple-choice och essäfrågor. Det handlar om examination i stora studentgrupper. Erfarenheter, utmaningar och lärdomar från ett projekt vid ämnet Företagsekonomi.

Examinera metodtillämpning

Examinera förmåga att tillämpa väldefinierade metoder, som matematiska beräkningstekniker, formler, osv. med algoritmiska lösningar (dvs. entydigt rätt eller fel).

Konstruktiv länkning som arbetsmetod

Konstruktiv länkning (Constructive Alignment, CA) är en modell för design av utbildningar inom högre utbildning. Så här arbetar man praktiskt med den.

Skriva bra flervalsfrågor

Använder man flervalsfrågor i examinationen är tricket att konstruera entydiga frågor och entydiga svar. Center for Teaching vid Vanderbilt university har en utmärkt praktisk och kortfattad manual för hur man gör detta.

Tips: Tentafrågor som utgår från korta fallbeskrivningar

Behovet här är att genom ändrade examinationsuppgifter påverka mot studiestrategier som innebär mer djupinlärning. Dessutom kan systematiskt konstruerade fallbeskrivningar användas för att producera ett ganska stort, likvärdigt, material med examinationsfrågor.

Tips: Textens omfattning i hemtenta

Bedömningen av om en student nått examinationskraven i en tenta av essätyp avser normalt lösningens kvalitativa värde, inte kvantiteten. Av bedömningsekonomiska skäl sätter vi ändå ofta en övre gräns (och ibland lägsta gräns) i antal ord/antal sidor för lösningen. Fokus flyttas från kvalitet i riktning mot volym.

Tips: Varierade frågor genom slumpade värden

KTHs enhet för utbildningsstöd beskriver ett smart examinationsupplägg avseende räknefärdighet. Det bygger på systematiska slumpade variationer av räkneuppgifterna, där flera parametrar förändras parallellt.