Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT

Hur kan lärare tänka och arbeta i högre utbildning för att rättssäkra examinationer? Hur kan vi tänka i utvecklingsarbetet i både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet?

Nedan kan du läsa ett kort resonemang om detta samt en sammanställning kring förslag och rekommendationer.

Kunskapen och insikter om hur AI generellt och AI-resursen ChatGPT specifikt kan användas och påverka oss förändras varje dag. Nya tjänster och användningsområden presenteras snabbt. Att ChatGPT blivit allmänt tillgänglig innebär dock egentligen bara en aktualisering av vårt uppdrag som kursansvariga och examinatorer att designa rättssäkra kurser som stödjer studenternas lärande. I det arbetet måste vi alla ständigt ställa frågorna; vad är central kunskap inom min kurs, hur tar den sig uttryck, hur visar studenterna att de besitter den kunskapen och hur lägger vi därför upp kursen? I dessa övervägningar kan öppen AI vara en resurs för både lärare och studenter men också ställa krav på oss att se över kunskapsfrågorna och frågor rörande rättssäkerheten.

I det korta perspektivet, när vi har en inlämnad examination vars upphov vi funderar över, gäller samma skyldighet att säkerställa examinationens upphov. Detta medger att man i exempelvis ett samtal med studenten kan säkerställa att hen ”äger sin kunskap” som en kompletterande uppgift som kan likställas med att vi testar upphov i Ouriginal.

I syfte att rättssäkra examinationer kan det var klokt att:

  • testa dina examinationer med Open AI
  • examinera i rummet när det är möjligt
  • designa för synliga processer i kurserna
  • styra över från att tänka fråga-svar i examinationer till fråga-(preciserad) fråga och motiveringar.

I det långa perspektivet kan utvecklingsvägar vara:

  • Att använda muntliga examinationer i större utsträckning och dessutom göra dem digitalt. Du kan spela in i Zoom, du kan fotografera en whiteboard med uträkningar och konceptkartor. Du kan titta i efterhand, med studenten eller med kolleger. Det går också att be studenten förbereda ett underlag eller redogöra med en representation som går att spara som underlag för examinationen. Muntliga examinationer har de bästa förutsättningar att vara rättssäkra och kan utgöra en del i en stegvis examination eller avslutning på bearbetande synliggjorda processer. Vi vet vem vi examinerar, fler studenter kan klara examinationer under kursens gång vilket också är kostnadseffektivt. Muntliga examinationer visar sig vara effektiva upp mot 60-70 studenter.
  • Att designa för synliga kunskapsprocesser för att få en bättre känsla för studenternas kunskap. Mycket görande i form av övningar som inte behöver bedömas. Använd flera mindre eller stegvisa examinationer och resultatnoteringar så att vi kommer närmare våra studenters faktiska kunskap.
  • Tydliga bedömningsgrunder är viktigast för rättssäkerheten och det gäller alla examinationsformer. Utveckla rättssäkra seminarier som kan byggas ihop till examinationer och vara lärtillfällen.
  • Att styra över skriftliga examinationer från redogörelser och sammanfattningar mot granskningar (av AI-svar kanske), bedömningar, argumenteringar, falska påståenden, frågeställande, utgå från inspelningar, innehålla konceptkartor, rangordna betydelser av eller andra grafiska representationer och dessutom komplettera med exempel från kursinnehåll.
  • Redogörelser och sammanfattningar kan göras i rummet i olika former av interaktioner där det blir troligare att studenten själv äger sin grundkunskap.
  • Digital salstentamen

Om du arbetar med grundkurser eller erövrande av centrala kunskapsområden så kan man i bedömningsgrunderna be studenterna göra direkta kopplingar till kurslitteraturen och genomgångna moment i kursen. För avancerade kurser kan man ha öppnare instruktioner till uppgifter som gör det svårare för AI:n och tränar studenternas självständighet och kritiska tänkande. De kan i större utsträckning i uppgifter motivera och redogöra för sina val och avvägningar med koppling till lärandemål.