“Black Wall” i Zoom: Studenter utan kamera

Det är vanligt att studenter stänger av sin kamera under föreläsningar som sker i distansform. Läraren håller sin lektion framför en skärm fylld av små svarta ”frimärken” med (i bästa fall) namn under: En Black Wall.

Men varför vill studenterna inte ha kameran på?

Hur får man dem att ändra på det?

Studenter stänger av sin kamera i första hand för att skydda sin integritet och för att de också förväntar sig att ha en passiv roll. De vill inte bli uttittade och de räknar med att ändå inte delta aktivt.

Att helt enkelt kräva att studenternas kameror är påslagna i undervisningssituationer är sällan förenligt med de regler för skydd av personlig integritet som anges i GDPR. Lösningen är i stället att läraren utformar, planerar och förbereder undervisningspassen så att studenternas roll är aktiv och med frekventa inslag av interaktion med läraren och med andra studenter. Det behöver vara attraktivt att ha kamera på och delta aktivt.

Undervisning online kräver mer detaljplanering av lektionsflöde, övningsupplägg, förberedelse av material, osv. Det måste man som lärare tyvärr bara tugga i sig. Men studier visar att studenter i hög utsträckning ändå är beredda att använda sina kameror när de upplever det motiverat för att få bra eget utbyte av undervisningen.

I de fall där normen att ha kamera avstängd redan är etablerad i studentgruppen kan det krävas en hel del tålamod och tolerans från läraren för att ändra beteendenormen. Lärarens strategi bör vara baserad på små steg och uppmuntran och att skapa frekventa situationer där studenterna inte behöver ta stora risker för negativ social exponering när de använder sin kamera.

Läs mer i utredningen där det redovisas vad studier om kamera på eller av visat, liksom diskuteras hur man förmår studenter att välja kamera på. Vidare diskuteras vad som krävs av läraren för att gå från en Black Wall till en lysande vägg av ansikten och det ges några förslag på var man hittar inspiration till att lägga upp undervisning så att väggen tänds.

Tips: Utforma examinationer för att undvika fusk med ChatGPT

För att förebygga och undvika otillåten användning och fusk är det viktigt att diskutera detta med studenterna. Här är några viktiga aspekter:

  • Diskutera vikten av lärandet och var tydlig med övningarnas syfte och hur det är en del av studentens personliga och professionella utveckling. Motivera examinationens syfte och lyft vad studenterna har att förlora i kunskaper och förståelse genom att inte studera.
  • Studenterna vet inte alltid vad som är tillåtet eller inte. Ge tydliga riktlinjer om vilka hjälpmedel som är ok att använda. Detta kan inkludera information om korrekt citat och källhantering, hur man undviker plagiering och hur man kan använda källor på ett ansvarsfullt sätt.
  • Ta upp hur man kan undvika stress och överbelastning som kan leda till fusk.
  • Klargör vad som utgör fusk och vilka konsekvenser det kan få. Detta kan inkludera information om universitetets policy för fusk, potentiella disciplinära åtgärder och hur fusk kan påverka studentens akademiska karriär och yrkesliv. Genom att ta upp på vilka sätt ChatGPT kan användas och vad som inte anses tillåtet så blir studenterna också uppmärksammade på att det finns en medvetenhet inom universitetet om AI och hur det kan användas och missbrukas.

Cormac McGrath, lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, ingår i en arbetsgrupp för att skyndsamt ta fram en vägledning samt förslag på åtgärder universitetet kan behöva vidta i ett längre perspektiv. Han är också en av forskarna i ett forskningsprojekt om användningen av AI i den högre utbildningen. Ett av de råd som ges i vägledningen är att undvika oövervakade hemtentor. Ifall det inte går kan hemtentan kompletteras med till exempel muntliga förhör eller salsskrivningar.

Film (11 min) med Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet: Varför vi inte längre kan ha skrivna hemuppgifter i högre utbildning

Läs mer om AI i undervisningen från Lunds universitet

Läs mer om vägledning om användning av AI-drivna chattbotar vid utbildning och forskning, Stockholms universitet

Läs mer om AI i högre utbildning, Linnéuniversitetet

Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT

Hur kan lärare tänka och arbeta i högre utbildning för att rättssäkra examinationer? Hur kan vi tänka i utvecklingsarbetet i både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet?

Läs mer “Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT”