Tips: Utforma examinationer för att undvika fusk med ChatGPT

För att förebygga och undvika otillåten användning och fusk är det viktigt att diskutera detta med studenterna. Här är några viktiga aspekter:

  • Diskutera vikten av lärandet och var tydlig med övningarnas syfte och hur det är en del av studentens personliga och professionella utveckling. Motivera examinationens syfte och lyft vad studenterna har att förlora i kunskaper och förståelse genom att inte studera.
  • Studenterna vet inte alltid vad som är tillåtet eller inte. Ge tydliga riktlinjer om vilka hjälpmedel som är ok att använda. Detta kan inkludera information om korrekt citat och källhantering, hur man undviker plagiering och hur man kan använda källor på ett ansvarsfullt sätt.
  • Ta upp hur man kan undvika stress och överbelastning som kan leda till fusk.
  • Klargör vad som utgör fusk och vilka konsekvenser det kan få. Detta kan inkludera information om universitetets policy för fusk, potentiella disciplinära åtgärder och hur fusk kan påverka studentens akademiska karriär och yrkesliv. Genom att ta upp på vilka sätt ChatGPT kan användas och vad som inte anses tillåtet så blir studenterna också uppmärksammade på att det finns en medvetenhet inom universitetet om AI och hur det kan användas och missbrukas.

Cormac McGrath, lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, ingår i en arbetsgrupp för att skyndsamt ta fram en vägledning samt förslag på åtgärder universitetet kan behöva vidta i ett längre perspektiv. Han är också en av forskarna i ett forskningsprojekt om användningen av AI i den högre utbildningen. Ett av de råd som ges i vägledningen är att undvika oövervakade hemtentor. Ifall det inte går kan hemtentan kompletteras med till exempel muntliga förhör eller salsskrivningar.

Film (11 min) med Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet: Varför vi inte längre kan ha skrivna hemuppgifter i högre utbildning

Läs mer om AI i undervisningen från Lunds universitet

Läs mer om vägledning om användning av AI-drivna chattbotar vid utbildning och forskning, Stockholms universitet

Läs mer om AI i högre utbildning, Linnéuniversitetet

Examination

Att examinera är ett getingbo av saker att hålla reda på och ta hänsyn till. För oss som universitet ställer det särskilda krav på förutsägbarhet och likabehandling. Vi har också, som myndighet, tillgång till stora resurser för att genomföra uppdraget.

IKT: Verktyg för examination

KAU har två verktyg för att hantera specifika examineringsrelaterade saker. Dels Ouriginal för textjämförelse (för att upptäcka plagiering) och dels Inspera för digital salstentamen. Dessutom har vi förstås Canvas och funktionaliteten med inlämningsuppgifter och Quiz.

Läs mer “IKT: Verktyg för examination”

Tips: Slarviga uppsatser med ”formella fel”

Vid examinering av uppsatser skapar det besvärande extraarbete när uppsatsen är slarvigt korrekturläst, med formella fel av olika slag. Här är ett exempel på hur man kan använda en checklista för att stötta studenternas korrekturläsning, minska extraarbetet för läraren och få bättre uppsatser.

Läs mer “Tips: Slarviga uppsatser med ”formella fel””