Smartare undervisning med AI Magazine

Möjligheterna och riskerna med artificiell intelligens (AI) har väckt stor uppmärksamhet i utbildningssektorn. AI används flitigt, men mycket är fortfarande okänt och det finns många missuppfattningar. Det är dags för en tidning om AI som bidrar med information och inspiration för lärare och andra yrkesverksamma inom utbildning!

Tidningen “Smarter education with AI” innehåller praktiska tips för din undervisning, intervjuer och mycket annat.

Läs “Smarter education with AI” från Npuls september 2023.

The new magazine Smarter Education with AI

  Praktisk användning av AI för lärare och studenter

  I denna videoserie får du praktiska tips om hur du kan använda AI i ditt klassrum.

  Videoserien består av fem delar. Klicka på de tre linjerna i högra hörnet för att välja den del du vill se.

  • Del 1: Introduction to AI for Teachers and Students
  • Del 2: Large Language Models (LLMs)
  • Del 3: Prompting AI
  • Del 4: AI for Teachers
  • Del 5: AI for Students

  Tips: Utforma examinationer för att undvika fusk med ChatGPT

  För att förebygga och undvika otillåten användning och fusk är det viktigt att diskutera detta med studenterna. Här är några viktiga aspekter:

  • Diskutera vikten av lärandet och var tydlig med övningarnas syfte och hur det är en del av studentens personliga och professionella utveckling. Motivera examinationens syfte och lyft vad studenterna har att förlora i kunskaper och förståelse genom att inte studera.
  • Studenterna vet inte alltid vad som är tillåtet eller inte. Ge tydliga riktlinjer om vilka hjälpmedel som är ok att använda. Detta kan inkludera information om korrekt citat och källhantering, hur man undviker plagiering och hur man kan använda källor på ett ansvarsfullt sätt.
  • Ta upp hur man kan undvika stress och överbelastning som kan leda till fusk.
  • Klargör vad som utgör fusk och vilka konsekvenser det kan få. Detta kan inkludera information om universitetets policy för fusk, potentiella disciplinära åtgärder och hur fusk kan påverka studentens akademiska karriär och yrkesliv. Genom att ta upp på vilka sätt ChatGPT kan användas och vad som inte anses tillåtet så blir studenterna också uppmärksammade på att det finns en medvetenhet inom universitetet om AI och hur det kan användas och missbrukas.

  Cormac McGrath, lektor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, ingår i en arbetsgrupp för att skyndsamt ta fram en vägledning samt förslag på åtgärder universitetet kan behöva vidta i ett längre perspektiv. Han är också en av forskarna i ett forskningsprojekt om användningen av AI i den högre utbildningen. Ett av de råd som ges i vägledningen är att undvika oövervakade hemtentor. Ifall det inte går kan hemtentan kompletteras med till exempel muntliga förhör eller salsskrivningar.

  Film (11 min) med Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet: Varför vi inte längre kan ha skrivna hemuppgifter i högre utbildning

  Läs mer om AI i undervisningen från Lunds universitet

  Läs mer om vägledning om användning av AI-drivna chattbotar vid utbildning och forskning, Stockholms universitet

  Läs mer om AI i högre utbildning, Linnéuniversitetet

  Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT

  Hur kan lärare tänka och arbeta i högre utbildning för att rättssäkra examinationer? Hur kan vi tänka i utvecklingsarbetet i både det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet?

  Läs mer “Tips: Rättssäkra examinationer! Rekommendationer utifrån resursen ChatGPT”