Studenter med särskilda behov

Hur hanterar jag distansstudenter som behöver särskilda arrangemang vid examinationen?

Alla studenter är inte lika. En del studenter har behov av särskilda arrangemang för att kunna delta i undervisning och examination. Om behoven beror av en varaktig funktionsnedsättning kan de få sådant stöd genom Enheten för studentstöd.

Det är studenten själv som ansöker om särskilt stöd. Grunden för att få stöd är att hen har en dokumenterad funktionsnedsättning. Lärare/examinator ska själva inte ta ställning till om studenten har behov som berättigar till stöd. Den bedömningen gör Enheten för studentstöd.

Om studenten beviljas särskilt stöd utfärdas ett beslut från enheten som lärare/examinator har som underlag för att göra de arrangemang som behövs i den aktuella kursens examination (eller i undervisningen, beroende av vad beslutet säger). Vanliga stöd är extra tid vid examination, muntlig tentamen eller tentamen i mindre grupp.

(Observera att en student också kan beviljas stöd för att kunna delta i själva undervisningen. Då kan det handla om t.ex. anteckningsstöd, rätt att få tillgång till material i förväg eller i talboksformat och liknande.)

  • Skapa uppgifter för studenterna
    I självstudiekursen Att använda Canvas finns instruktioner hur du ställer in en inlämningsuppgift så att vissa studenter får extra tid.