Grupparbete

Kan man använda grupparbete vid examination? Går det att ge individuella betyg? Finns det andra sätt att använda grupparbete i undervisningen?

Grupparbete i undervisning är mycket användbart. Det bidrar till aktiva studenter, de tvingas formulera sina kunskaper, bryta sina tankar med varandra, de får sätta in teoretisk kunskap i verklighetsbaserade situationer, osv. Grupparbete kan också vara arbetseffektivt för lärarna, som t.ex. kan ge handledning och återkoppling per grupp i stället för per individ.

Dessutom förbereder grupparbete studenterna inför yrkeslivet, eftersom arbete i teamform är en väsentlig del i många branscher.

Det finns dock flera hakar. Dessa finns tydligt uttryckta i 6 Kap. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet. Undervisning är i princip frivillig (§3). Om vissa studenter därför väljer att inte delta i undervisning som organiseras som grupparbete, urholkas syftet även för de studenter som väljer att delta.

En lösning som praktiseras ibland är därför att göra gruppuppgifter till examinerande moment, eftersom sådana är obligatoriska (§3). Det i sin tur skapar ett nytt problem: Individuell betygssättning av de enskilda deltagarna i gruppen (§1).

Sätt inte indivuella betyg på grupparbete

Individuell betygssättning utifrån arbete med gruppuppgifter kommer i skarp konflikt med det pedagogiska syftet med grupparbete – Att samarbeta – och bör därför alltid undvikas. Det finns flera allvarliga problem med individuell betygssättning utifrån gruppuppgifter:

  • Studenter försöker manövrera så att de hamnar i grupper med andra studenter med höga ambitioner, varvid lägre presterande studenter stöts ut.
    De blir över om studenterna själva väljer gruppindelning. Eller de körs över eller ignoreras i gruppens arbete, för att inte äventyra gruppens resultat för de andra.
    Förutom att detta givetvis äventyrar deras studieresultat, kan det ha andra allvarliga konsekvenser. Att bli utstött i en grupp eller ignorerad är ett allvarligt hot mot en individs psykiska hälsa.
  • Vetskapen om att de enskilda deltagarna kan få olika betyg gör det över huvud taget svårt för studenterna att agera för att bidra till gruppens gemensamma prestation. I de synliga delarna av gruppens arbete (T.ex. skriftliga resultat eller muntlig redovisning) blir det viktigt att den enskilde studentens bidrag blir synligt, snarare än gruppens gemensamma. Deltagarna tränas alltså i att inte samarbeta, utan att konkurrera, vilket är det rakt motsatta jämfört med vad som utmärker bra teamarbete.
  • Särskilt tydligt blir dessa beteendetendenser om de individuella betygen är graderade, dvs. med fler nivåer än enbart godkänt/underkänt.
  • Det blir också hart när omöjligt att formulera rättssäkra och relevanta bedömningskriterier. Hur ska man t.ex. bedöma den student som väljer att agera tillbakadraget stödjande i förhållande till sina gruppkollegor vid en muntlig redovisning? Det är lätt hänt att i stället bedömningskriterierna formuleras som ytliga, tveksamt relevanta faktorer som antal inlägg i diskussioner, eller diffusa kriterier som allmänt ”aktivt deltagande”.

Grupparbete som obligatoriskt undervisningsmoment

I universitetets regler anges dock (§3) att undervisningsmoment ”kan vara av sådan karaktär att studenterna aktivt måste delta för att tillgodogöra sig momentet” och att det i så fall kan motivera att det görs obligatoriskt. Detta öppnar för möjligheten att använda grupparbete som undervisningsform när det är pedagogiskt motiverat utifrån kursens mål.

Men då är grupparbetet inte ett examinerande moment, utan ett obligatoriskt moment i kursens undervisning. Sådana moment ska, precis som examinerande moment, framgå av kursplan och schema (§3).